អ្នកនិពន្ធ

Sarah Ma

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

Bakong Restaurant & Coffee

បានប្រកាសនៅ Food នៅJuly 27 2019 at 01:07 PM
Today lunch ?  ទឹកណាតាំង minced pork in coconut milk with crispy rice crackers and honey ginger lime juice @bakong_restaurant & Coffee 
 
Location: next to Major Cineplex Cinema  (Old Market)
OPEN: 6:30am - 10:0pm
Call: 012 333932 

យោបល់ (1)

គ្មានការចូល
gif