អ្នកនិពន្ធ

Vannthy Suong

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

របៀបដាក់លក់ទំនិញបោះដុំ (Wholesale Pricing)

បានប្រកាសនៅ Sell on Riich នៅApril 21 2020 at 03:54 PM
របៀបដាក់លក់ទំនិញបោះដុំ (Wholesale Pricing)
 
ផលិតផលដែលលោកអ្នកបានដាក់លក់ហើយ មានទំនិញ ឬផលិតផល យើងចង់ដាក់លក់វាជាទំនិញ ឬផលិតផលបោះដុំ ។ វាពិតជា ងាយស្រួលណាស់ លោកអ្នកចង់ដាក់រាយក៏បាន ចង់ដាក់បោះដុំក៏បានដែរ ដោយធ្វើតាមរបៀបណែនាំដូចខាងក្រោមនេះ
 
1- ចុចលើ DASHBOARD (លេខ1) ផ្នែកខាងលើគេហទំព័រ Riich
 
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ
 
2- ស្វែករកពាក្យ Manager Products (លេខ2) ផ្នែកជួរខាងឆ្វេង
 
3- ចុចយកផលិតផលរបស់អ្នកណាមួយ ដែលចង់ឲ្យក្លាយជាទំនិញបោះដុំ ដោយចុចកន្លែង Edit (លេខ3)
 
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ
 
 
4- បន្ទាប់មក លោកអ្នកស្វែករកពាក្យ Wholesale Pricing (លេខ4) ចុចលើវា
 
5- លោកអ្នកអាចកំណត់តម្លៃណាមួយ ដែលចង់ក្លាយទំនិញទាំងនោះ ជាទំនិញ ឬ ផលិតផលបោះដុំតែម្តង ។ យើងអាចកំណត់តម្លៃ និងជាប៉ុន្មានផ្នែកក៏បានដែរ តាមដែលលោកអ្នកចង់កំណត់តម្លៃបោះដុំទាំងនោះ តែប៉ុណ្ណោះ (លេខ5) ។
 
ឧទាហរណ៍: ទំនិញមួយខាងក្រោមនេះ យើងចង់លក់បោះដុំ ចាប់ពី ១គ្រឿង (១ទំនិញ) រហូតដល់ ៥០០គ្រឿង (៥០០ទំនិញ)
ដោយចុច Add សម្រាប់បន្ថែមទំនិញនីមួយៗ
 
- ទំនិញចាប់ពី ១ ដល់ ៥០ ចង់កំណត់តម្លៃ 50$
- ទំនិញចាប់ពី ៥១ ដល់ ១០០ ចង់កំណត់តម្ 100$
- ទំនិញចាប់ពី ១០១ ដល់ ៣០០ ចង់កំណត់តម្លៃ 300$
- ទំនិញចាប់ពី ៣០១ ដល់ ៥០០ ចង់កំណត់តម្លៃ 500$
 
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ
 
6- ពេលកំណត់រួចហើយ សូមចុច Save និង Apply (លេខ6) ជាការស្រេច ។
 
 
 
មើលវីដេអូបន្ថែម ខាងក្រោម
 
 
 
អត្ថបទដែលទាក់ទងគ្នា
 

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif