អ្នកនិពន្ធ

Vannthy Suong

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

ការគ្រប់គ្រងបញ្ជាទិញ Manage Orders

បានប្រកាសនៅ Sell on Riich នៅApril 23 2020 at 09:02 AM
ការគ្រប់គ្រងបញ្ជាទិញ Manage Orders
 
ការបញ្ជាទិញ ត្រូវបានរចនាឡើងទាំងស្រុង ដែលតំរូវឲ្យលោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបញ្ជាទិញទាំងអស់បានក្នុងដៃ ។ 
លោកអ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្រប់អតិថិជនរបស់លោកអ្នកទាំងអស់ ពិនិត្យឡើងវិញនូវការបញ្ជាទិញយ៉ាងលម្អិត និងកែសម្រួលការបញ្ជាទិញ ដើម្បីបន្ថែមព័ត៌មានតម្លៃ ដូចជា លេខតាមដានការបញ្ជាទិញ និងលេខ AWB ជាដើម។
 
របៀបបើកមើល Manage Orders
1- ចុចលើ Dashboard  នៅផ្នែកខាងលើគេហទំព័រ Riich
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ 
 
2- បន្តាប់មក ស្វែករក Order Management  ដោយចុចលើពាក្យ Manage Orders
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ 
 
 
3- ចុចលើ View ប្រសិនបើ លោកអ្នកចង់ត្រួតពិនិត្យអតិថិជន
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ 
 
 
មានវីដេអូ ខាងក្រោមនេះ
 
 
 
 
 

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif