អ្នកនិពន្ធ

Vannthy Suong

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

របៀបបង្កើតការគ្រប់គ្រងម៉ាក Manage Brand

បានប្រកាសនៅ Sell on Riich នៅApril 24 2020 at 10:31 AM
របៀបបង្កើតការគ្រប់គ្រងម៉ាកផលិតផល
 
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ ក៏ដូចជាអ្នកលក់ថាមានចំនួនប៉ុន្មានផ្នែក ការបង្កើតអ្នកលក់ជាដើម លោកអ្នកធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះ
 
1- ចុចលើ Dashboard  នៅផ្នែកខាងលើគេហទំព័រ Riich
 
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ 
 
2- បន្ទាប់មក លោកអ្នកត្រូវស្វែងរក Brand  ដោយចុចលើ Create Brand ដើម្បីបង្កើត ឬបញ្ជូលឈ្មោះអ្នកលក់ក្នុងតារាងខាងក្រោម
 
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ 
 
 
3- លោកអ្នក ត្រូវធ្វើការបំពេញក្នុង Create Brand
- ឈ្មោះ Name *
- លេខទូរស័ព្ទ Phone
- អុីម៊ែល Email
- អសយដ្ឋាន Address ជាដើម
 
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ
 
 
4- បន្ទាប់មក លោកអ្នកចុច Apply និង Save ជាការស្រេច ។
 
 
មានវីដេអូ ខាងក្រោមនេះ
 
 
 
 
 
អត្ថបទដែលទាក់ទងគ្នា
 
 
 
មើលវីដេអូដែលស្រដៀងគ្នា
 
 
មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតក្នុង Youtubeកម្រិតច្បាស់ Full HD សូមចុច : Riich Cambodia
 
 
 

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif