អ្នកនិពន្ធ

Vannthy Suong

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

ស្វែងយល់ពីមុខងារ eWallet នៅក្នុង Seller Dashboard

បានប្រកាសនៅ e-Wallet & Payment នៅApril 29 2020 at 02:52 PM

ស្វែងយល់ពីមុខងារ eWallet នៅក្នុង Seller Dashboard

តោះ នាំគ្នាមកមើលមុខងារ ក្នុងការគ្រប់គ្រងហាងបែបឌីជីថលនិងការដាក់លក់ទំនិញ! Riich ផ្តល់មុខងារជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងហាង ទំនិញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។
ដើម្បីចូលមើលមុខងារនេះបាន :
- មុខងារសំរាប់ម្ចាសើអាជីវកម្ម Seller Dashboard 
- មុខងារសំរាប់អតិថិជន Buyers Dashboard 
- មុខងារបណ្តាញសង្គមនិងទំនាក់ទំនង Social Feed 
- មុខងារបញ្ជាទិញទំនិញ Marketplaces 
ដើម្បីស្វែងយល់ពីមុខងារ eWallet នៅក្នុង Seller Dashboard លោកអ្នកធ្វើតាមរបៀបដូចខាងក្រោមនេះ
1- ចុចលើ Dashboard  នៅផ្នែកខាងលើគេហទំព័រ Riich
 
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ
 
2- បន្ទាប់មក លោកអ្នកត្រូវស្វែងរក Dashboard ដើម្បីសិក្សាអំពីវា ក្នុង Quick links
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ
 
 
ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ជាងនេះ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ
 
 

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif