អ្នកនិពន្ធ

Vannthy Suong

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

របៀបយកផលិតផលដាក់លក់បន្តក្នុង Store

បានប្រកាសនៅ Sell on Riich នៅMay 06 2020 at 09:30 AM
របៀបយកផលិតផលលក់បន្តក្នុង Store
 
1- លោកអ្នកស្វែងរក Affiliate Products 
 
ដូចរូបខាងក្រោម
 
2- បន្ទាប់មក ជ្រើសរើសយកផលិតផលណាមួយ ដែលលោកអ្នកចង់យកលក់បន្តពីហាងរបស់អ្នកដទៃ
ដែលស្វែងរកពាក្យ RESELL 
ដូចរូបខាងក្រោម
 
3- ពេលវានឹងចេញផ្ទាំងមួយរបស់ Resell លោកអ្នកត្រូវចុចលើ Get Now 
ដូចរូបខាងក្រោម
 
 
4- បន្ទាប់ពីចុច Get Now វានឹងចេញពាក្យ Product has been added into your affiliate product list លោកអ្នកបានទទួលជោគជ័យហើយ លោកអ្នកអាចរកផលិតផលនេះបាននៅក្នុង Store របស់លោកអ្នក
ដូចរូបខាងក្រោម
 
5- ចុចពាក្យ Remove affiliate ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់លុបផលិតផលលក់បន្តនេះចោល ។
 
មានវីដេអូ ខាងក្រោមនេះ
 
 
 
 

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif