ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +8)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Cash
Mastercard
Maestro
Direct Debit
American Express
Visa Electron
Credit Cards
Cheque
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • 1 Chengdong Road, Yongkang, Jinhua, Zhejiang, China, 321300
  • https://trimanindustrial.com/
  • 7508476087
  • March 01 2014
  • 100
  • Bicycle Manufacturing
  • Triman Industrial Corp is the number one manufacturing unit in china for all kinds of bicycles and spare parts of the cycle. We are now the known as a largest bicycle factory in china with world-class services.