ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC -8)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • SAMM Data Services (Member)
  • Limited Partnership
  • 1968 S. Coast Hwy #499, Laguna Beach CA 92651
  • https://www.sammdataservices.com/
  • 5852830055
  • September 24 1999
  • The prime goal of SAMM Data Services is to deliver high-quality services to its B2B and B2C clients. These services include eCommerce Data Entry, Customer Support, List Building, eCommerce Product Listing, eCommerce SEO and much more. We deliver such challenging services by virtue of our teams of qualified and skilled professionals, experts, business analysts, strategists, and consultants. It is a matter of respect and pride to have teams of experts, who enabled us to fetch offshore projects from the clients rooted in the UK, UAE, USA, Singapore, Australia and Southeast Asia. We are an ISO certified company with a headcount of over 100+ employees. We provide 24 x 7 uninterrupted Virtual Assistant services and solutions to our clients. Our expertise in outsourcing services and knowledge management industry endow us to deliver a wide variety of services to our clients in a way to assist them to accomplish their business objectives effortlessly.