ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Cash
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Corporation
  • 652 Huddersfield Road Ravensthorpe, Dewsbury WF13 3HP
  • https://www.sktwelfare.org/
  • 3003020786
  • September 24 2021
  • 2000
  • Clean Water, Food Donation,
  • We've saved lives with safe water, food, and healthcare for over 10 years. SKT Welfare operates in more than 30 countries with a 100% donation policy.