ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Food & Hotel Vietnam
  Unit 701, 7th Floor, Itaxa Building, 126 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, Dist 3, Ho Chi Minh City, Vietnam International
  0 ពិនិត្យមើល
 • Sunway Hotel Phnom Penh
  No. 1, Daun Penh (St. 92), Sangkat Wat Phnom Phnom Penh, 12202 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • City View Apartment
  No. 28Z, St. 592, corner of St. 307 Phnom Penh, 12152 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Koh Kong Resort
  Cham Yeam Village, Paklong Commune, Mondoul Seyma District, Koh Kong Koh Kong
  0 ពិនិត្យមើល
 • Apennines Condominium
  No. 30, St. 606, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork Phnom Penh, 12152 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Sole Proprietorship
 • No. 281, Preah Norodom (41) Phnom Penh, 12301 Cambodia
 • http://www.tm-plaza.com
 • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Tai Ming Plaza Hotel</h2> <p>* Steamed tiger prawns in garlic</p> <p>* Tiger king prawns feast (tiger prawn sashimi and stir-fried tiger prawn's head in XO sauce)</p> <p>* Steamed marble goby in garlic</p> <p>* Khmer style salty garlic beef dices with potato chips and sunny-side up egg</p> <p>* Stir-fried lamb tenderloin with sun-dried green peppers</p> <p>The Tai Ming Plaza Hotel has a team of dedicated staff to attend to your every need during your stay with us. Our general services are listed as followed.</p> <p> </p> <p>* Pick up service from the Phnom Pehn International Airport</p> <p>* Your personalised trip planning</p> <p>* Local car hire</p> <p>* In-room dining services</p> <p>* Tickets booking and other reservations</p> <span class="xs-text-center">With distinctive elegance and warmth, Tai Ming Plaza Hotel is the only member of the Boutique Hotels &amp; Resorts International®in Phnom Pehn. Perfectly nestled in heart of the most exclusive district of Phnom Pehn, Tai Ming Plaza Hotel offers both business and vacation travellers the utmost in convenience and comfort. Adjacent to banks, administrations of government and foreign embassies, a stay in Tai Ming Plaza Hotel is unrivalled as far as safety is concerned.</span> <p>* Air-conditioning</p> <p>* Complimentary Internet access</p> <p>* Complimentary bottled mineral water</p> <p>* Telephones by bedside and in bathroom</p> <p>* Executive desk and stationary</p> <p>* Shower, bathtub and hairdryer</p> <p>* Refrigerator and mini-bar</p> <p>* Quality toiletry</p> <p>* Satellite television</p> <p>* Free laundering service (one item daily)</p> <p>* 24 hour security service</p> <span class="xs-text-center">Surrounded by ministries &amp; embassies with best security in town. Tai Ming Hotel provides an international four star standard services. The best residence for both, business &amp; leisure guests.</span></div>
arrow_forward