ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
1
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +7)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Cash
Mastercard

1 ចុះឈ្មោះចូល

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • RTS Asia Travel
  No. 22CEo, Penn Nouth (St. 289), Sangkat Boeung Kok I, Khan Toul Kork Phnom Penh, 12151 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • VINALINK LOGISTICS
  44 Truong Son St., Ward 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
  0 ពិនិត្យមើល
 • Northwoods Cabins
  165 E White Mountain Blvd, Pinetop, Pinetop-Lakeside, Pinetop, AZ 85935, USA
  0 ពិនិត្យមើល
 • Muslims Holy Travel
  13 Station Road, London
  0 ពិនិត្យមើល
 • Captain Dunes
  167 E2, Wapda Town, Lahore, Pakistan
  0 ពិនិត្យមើល
 • B2B Cambodia ( Travel/Tours/MICE/Trading) Co.l,td (Member)
 • Sole Proprietorship
 • 306a Street 271, Phnom Penh, Cambodia
 • http://www.b2btravelers.com
 • co.11187 KH/2007
 • <div>Who We Are A fully licensed professional tour operator since 2006, our team of travel and hospitality specialists has entertained tourists, intrepid adventurers and busy corporates in Cambodia and beyond. In addition to offices in Phnom Penh and Siem Reap, we maintain close relationships with key global tourism organizations. In 2011 beyond tourism industry, we have been starting Trading / Consultancy businesses which made more known to whole industry both local and international . “This is our home, and we want to make sure you feel the same way when you work with us.” Our Specialized &amp; What We Do offer</div> <div>1. <strong>Destination Management Services MICE (Meeting Incentive Conference Exhibition)</strong>, Corporate events management &amp; planning, product launches, team building, staff retreat, Wedding Planner, Traditional Ceremony, Temple Dinner , Out Side catering .</div> <div> <div><strong>2-Tailor Made &amp; Prebuilt Holidays (In/Outbound) </strong></div> <p><strong>     </strong>We are flexible on any kind of program or itinerary which preference and inquires    </p> <p>      By our clients. We always stand at client’s wish, you are happy means we are</p> <p>      Success .</p> <p><strong>3-Tours Arrangements (In/Outbound) </strong></p> <p><strong>     </strong>We are one the leading of European market to Cambodia /Laos /Vietnam and we</p> <p>      Been served more than 7,000 to 10,000 guest from around the world. As local</p> <p>      DMC we are not only business mind set but we have much involved with</p> <p>      Communities and social services which every year we have more than 2,000</p> <p>      Student From difference country to do volunteering and helping to build house &amp;</p> <p>      Schools to poorest People and students at rural area and out skirt of city.</p> <p>      At the time we have fix schedule for our outbound tours to difference country such</p> <p>      As Singapore / Thailand/ Malaysia/ Bali /Maldives/Korea/China /Japan /EU.</p> <div><strong>4-Travel -Ticketing (Air/Bus/Boat/Cruise)</strong></div> <p><strong>     </strong>Any kinds of air ticket / bus / Boat / Cruise, we are ready to serve you at any where</p> <p>      And any time, we never say we are the best but we served you from our heart.</p> <div><strong>5-Global Hotel / Transportation Bookings</strong></div> <p><strong>     </strong>Its Era of technology and its doesn’t matter where you are located now but you</p> <p>      Can Reached us ant time for your accommodations and transportation services at</p> <p>      Any   Country you wish to travel to.<strong>  </strong></p> <div><strong>6-Destination Business Development<br /></strong></div> <div> </div> <div>Consultation for strategic development or re-development of destinations, Business consultancy on tourism / Hospitality/ Agriculture /Trading / Construction.</div> <p>Business matching event for any kind of new products and any industry New products exploring and market survey.</p> <p>As a regional leader in incentive travel and events organization as well as consultant Services, we hold ourselves to the highest levels of professionalism. Our ethic is always to work with respect for the local ecosystem, people and culture in order to deliver an unforgettable experience for every single customer.</p> <p>Since our establishment, we have handled numerous leisure groups, MICE groups and FIT Travelers from all across the World both directly and through our regional business partners. Over time, we have crafted and arranged caravan tours, eco, adventure and even agri-tourism based programs for our customers.</p> </div>
arrow_forward