ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Tai Ming Plaza Hotel
  No. 281, Preah Norodom (41) Phnom Penh, 12301 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Food & Hotel Vietnam
  Unit 701, 7th Floor, Itaxa Building, 126 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, Dist 3, Ho Chi Minh City, Vietnam International
  0 ពិនិត្យមើល
 • City View Apartment
  No. 28Z, St. 592, corner of St. 307 Phnom Penh, 12152 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Koh Kong Resort
  Cham Yeam Village, Paklong Commune, Mondoul Seyma District, Koh Kong Koh Kong
  0 ពិនិត្យមើល
 • Apennines Condominium
  No. 30, St. 606, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork Phnom Penh, 12152 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Sole Proprietorship
 • No. 1, Daun Penh (St. 92), Sangkat Wat Phnom Phnom Penh, 12202 Cambodia
 • http://phnompenh.sunwayhotels.com
 • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Sunway Hotel Phnom Penh</h2> <ul> <li>Deluxe balcony rooms with oversized beds</li> <li>Private balcony overlooking the city's historic skyline</li> <li>Connecting rooms available</li> <li>Spacious rooms measuring 54sqm</li> <li>Executive writing desk</li> <li>Complimentary in room internet WiFi and cable access</li> <li>Voice mail &amp; IDD telephone line</li> <li>In-room electronic safe</li> <li>Electronic key-card system</li> <li>Over 60 inernational TV, movie, news, documentary, sports and music channels</li> <li>Individual air-conditioning temperature control</li> <li>Fully stocked mini-bar (chargeable)</li> <li>Complimentary coffee &amp; tea-making facilities</li> <li>Complimentary bottle of mineral water (replenished daily)</li> <li>Deluxe rooms with oversized beds</li> <li>Connecting rooms available</li> <li>Large bay windows with views of the city's skyline</li> <li>Spacious rooms measuring 31sqm</li> <li>Executive writing desk</li> <li>Complimentary in room internet WiFi and cable access</li> <li>Voice mail &amp; IDD telephone line</li> <li>In-room electronic safe</li> <li>Electronic key-card system</li> <li>Over 60 international TV, movie, news, documentary, sports and music channels</li> <li>Individual air-conditioning temperature control</li> <li>Fully stocked mini-bar (chargeable)</li> <li>Complimentary coffee &amp; tea-making facilities</li> <li>Complimentary bottle of mineral water (replenished daily)</li> <li>Deluxe one-bedroom suite with oversized beds</li> <li>Connecting suites available</li> <li>Private balcony</li> <li>Spacious rooms measuring 69sqm</li> <li>Bathroom with separate shower and bath tub</li> <li>Executive writing desk</li> <li>Complimentary in room internet WiFi and cable access</li> <li>Voice mail &amp; IDD telephone line</li> <li>In-suite electronic safe</li> <li>Electronic key-card system</li> <li>Over 60 inernational TV, movie, news, documentary, sports and music channels on LCD screen TVs</li> <li>Individual air-conditioning temperature control</li> <li>Fully stocked mini-bar (chargeable)</li> <li>Private kitchenette</li> <li>Complimentary bottle of mineral water (replenished daily)</li> <li>Complimentary coffee &amp; tea-making facilities</li> <li>Multilingual staff</li> <li>Foreign currency exchange at the front desk </li> <li>Gift shop at the Main Lobby </li> <li>In room electronic Safe Deposit boxes </li> <li>Baggage storage (same day collection only) </li> <li>Hotel Limousine services to the city &amp; airport (chargeable)</li> <li>Hotel &amp; Public taxis are available on-site </li> <li>All major credit &amp; charge cards accepted </li> <li>In-room entertainment: Over 60 international TV, movie, news, documentary, sports and music channels </li> <li>Additional beddings (rollaway beds are chargeable; cribs are complimentary) are available upon request</li> </ul> <p> </p> <div>One-bedroom suite with a deluxe king-sized bed, spacious living and lounge area, and a dining room with a kitchenette (option for a connecting suite is available)</div> <div>Large bathroom with a vanity corner, Jacuzzi, separate shower and bathtub</div> <div>Private balcony with magnificent view of the city's historic skyline</div> <div>Butler services</div> <div>Executive writing desk</div> <div>Complimentary in room internet WiFi and cable access</div> <p> </p> <ul> <li>Voice mail &amp; IDD telephone line</li> <li>In-room electronic safe</li> <li>Electronic key-card system</li> <li>Over 60 inernational TV, movie, news, documentary, sports and music channels on LCD screen TVs</li> <li>Individual air-conditioning temperature control</li> <li>Fully stocked mini-bar (chargeable)</li> <li>Complimentary bottle of mineral water (replenished daily)</li> <li>Complimentary coffee &amp; tea-making facilities</li> </ul> <p>Sunway is a boutique four-star hotel located approximately a kilometer from downtown Phnom Penh. It is close to the famous Wat Phnom temple from which Phnom Penh takes its name. It is surrounded by colonial buildings including the National Library &amp; the Post Office.</p> </div>
arrow_forward