ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • No. 84, St. 247, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork Phnom Penh, 12160 Cambodia
  • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Bayon Translation Company</h2> <p> </p> <p>Bayon Translation, a professional firm providing translation, interpreting services in Cambodia and Worldwide.</p> <p> </p> <p>Services offered:</p> <ul> <li>Translation</li> <li>Interpreting</li> <li>Proofreading</li> <li>Voice over</li> <li>DTP</li> <li>Equipment Rental</li> </ul> </div>