ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • King Grand Boutique Hotel
  King Grand Boutique Hotel #No 18, Street 258, Sangkat Chat Tomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Monoreach Angkor Hotel
  National Road No 6, Krous Village, Sangkat Svay Dangkum Siem Reap City, Siem Reap
  0 ពិនិត្យមើល
 • Ree Hotel
  National Road No 6, Airport Road, Krous Village, Svay Dangkum Commune Siem Reap City, Siem Reap
  0 ពិនិត្យមើល
 • Paradise Hotel
  No. 213, Preah Monivong Blvd (93) Phnom Penh, 12251 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Angkor Sayana Hotel & Spa
  Samdech Tep Vong (St.), Corner of River (St.), Wat Bo Village, Sangkat Sala Kamroeuk, Siem Reap City, Siem Reap Siem Reap City, Siem Reap
  0 ពិនិត្យមើល
 • Sole Proprietorship
 • No. 212, Preah Norodom Blvd (41) Phnom Penh, 12301 Cambodia
 • http://www.lesjardinsdubassac.com
 • More About Les Jardins du Bassac

  • IDD Phone
  • Cable TV
  • DSL Internet
  • Large garden by the river side
  • Large swimming pool plus children pool
  • Children play ground
  • 2 tennis courts
  • 2 squash courts
  • Fitness room with sauna
  • Aerobic room
  • Skiing boat
  • Golf cards to the Cambodian Golf & Country Club
  • Meeting room
  • 2 bars for resident's private party
  • Parking lots
  Les Jardins du Bassac is a beautiful villa and apartment complex located in a residential district in southern Phnom Penh.