ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Tai Ming Plaza Hotel
  No. 281, Preah Norodom (41) Phnom Penh, 12301 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Food & Hotel Vietnam
  Unit 701, 7th Floor, Itaxa Building, 126 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, Dist 3, Ho Chi Minh City, Vietnam International
  0 ពិនិត្យមើល
 • Sunway Hotel Phnom Penh
  No. 1, Daun Penh (St. 92), Sangkat Wat Phnom Phnom Penh, 12202 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • City View Apartment
  No. 28Z, St. 592, corner of St. 307 Phnom Penh, 12152 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Koh Kong Resort
  Cham Yeam Village, Paklong Commune, Mondoul Seyma District, Koh Kong Koh Kong
  0 ពិនិត្យមើល
 • Sole Proprietorship
 • No. 30, St. 606, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork Phnom Penh, 12152 Cambodia
 • http://www.apennines-khsi.com
 • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Apennines Condominium</h2> <ul> <li>Structure Design by Singapore Award Winning Consultant</li> <li>Award Winning Architect from Malaysia</li> <li>Singapore Developer </li> </ul> <ul> <li>Swimming Pool</li> <li>Pool Deck</li> <li>Gymnasium</li> <li>Changing Room</li> <li>Landscape Deck</li> <li>Feature Wall</li> </ul> <ul> <li>Type A : 2 Bedroom – 709 sqft</li> <li>Type B : 3 Bedroom – 1129 sqft</li> <li>Type C : 1 Bedroom – 500 sqft</li> <li>Type D : 2 Bedroom – 896 sqft</li> </ul> <ul> <li>KHSI is a dynamic and responsible developer with experience &amp; committed Board of Directors, Management and Staff.</li> <li>KHSI combines the strength of award winning Architect &amp; Engineer from Malaysia &amp; Singapore, building cozy, elegant and refine homes.</li> <li>KHSI’s core value is building homes value for generations, creating modern and quality lifestyle living.</li> <li>KHSI is committed to sustain effort, optimizes best standards &amp; practices and explores innovative methods to deliver quality housing for our valued customers.</li> </ul> <span class="xs-text-center">Building Construction Authority (BCA) Design and Engineering Safety Excellence Awards<br /></span> <ul> <li>THE WESTSIDE ONE CONDOMINIUM</li> <li>PARC EMILY CONDOMINIUM</li> <li>RESIDENTIAL TOWER IN KAJANG</li> <li>CLIVEDEN AT GRANGE</li> </ul> <span class="xs-text-center">17th Storey Residential Condominium<br /></span> <ul> <li>Two Car Lifts</li> <li>Two Passenger Lifts</li> <li>6 - Storey Carparks</li> <li>1 - Storey Communal Facilities with Swimming Pool</li> </ul> <span class="xs-text-center">The first modern condominium in Cambodia ... We will provide u amazing place to live with ur modern life.</span></div>
arrow_forward