ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
1
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Cash
Mastercard
Direct Debit
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

តើនេះជាជំនួញរបស់អ្នកឬ?

ប្រសិនបើនេះជាអាជីវកម្មរបស់អ្នក​ អ្នកអាចទាមទារការចុះបញ្ជីនិងបន្ថែមព័ត៌មានបន្ថែម។

  • King (Micro)
  • Sole Proprietorship
  • Shenzhen, Guangdong, China
  • <div>We are King store, our office is located in Shen Zhen city, China and we ship the products to our worldwide customers. We guarantee to provide the best quality of products. </div>
arrow_forward