ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • No. 2356, St. 45, Sangkat Sras Chak, Khan Daun Penh Phnom Penh, 12201 Cambodia
  • http://osha-pro.net/
  • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Safe Asia Pro's - SAP</h2> <p>We are globally solutions provider to match our existing &amp; current markets with the best qualities and services</p> <p><strong>Our Core Services:</strong></p> <ul> <li>Safety consultation, inspection, risk assessment, policies &amp; training</li> <li>Personal protective equipment - PPE</li> <li>Fire fighting equipment</li> <li>Electrical safety equipment</li> <li>Work at height &amp; recuse training</li> <li>Weigh bridge &amp; digital scales</li> <li>Batching plant &amp; accessories</li> <li>Forklift, pallet &amp; trush bin</li> <li>Heavy duty equipment &amp; gen-set with maintenance service</li> <li>Car parking solution</li> <li>Survey equipment</li> <li>Concrete lab equipment</li> <li>Soil lab equipment</li> <li>Constructions materials</li> <li>Worldwide import equipment required by customers</li> <li>Others</li> </ul> <p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/a0db450692a754f9871c2587f2a1f2c945739b08.jpg" /></p> <p> </p> <p>Don't use water to put out a grease fire! Firefighter shows what happens. Don't try this at home</p> <p><span class="fr-video fr-dvb fr-draggable embed-responsive embed-responsive-16by9" contenteditable="false" draggable="true"><iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.youtube.com/embed/v3F4c5o4J7M?wmode=opaque" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></span></p> <p>Top 5 Wind Turbine FAILS &amp; Mishaps</p> <p><span class="fr-video fr-dvb fr-draggable embed-responsive embed-responsive-16by9" contenteditable="false" draggable="true"><iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.youtube.com/embed/kjnXpOMu09I?wmode=opaque" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></span></p> </div>
arrow_forward