ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • No. 26E0, Lovieem (St. 282), 12302 Phnom Penh Phnom Penh, 12302 Cambodia
  • http://www.fujitogrp.com
  • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Fujito (Cambodia) Co., Ltd.</h2> <p>Established in 2006, Fujito works with two primary product lines, Paper and Graphic Communication Solution’s in its territory of Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Mauritius, Maldives, Madagascar, Myanmar, Senegal &amp; Ivory Coast.</p> <p>As an agent for reputed paper mills across the world Fujito is known as highly efficient quality paper supplier among all other Newspaper houses across its territory. As a Master Distributor for Kodak, Konica Minolta and recently added Komori, Fujito brings to you the widest range of product portfolio mainly aimed to help elevate print.</p> <p>Committed to engage, serve and expand the emerging printing market the Fujito team is all about coming up with innovative ideas and developing cutting edge technology. We as a team aim to approach the commercial and newspaper printing industries in a whole new way and offer our customers a wide range of product options. Our innovative products of services portfolio provides an immense selection for quality paper, plate system, chemical for graphic arts industry, ink, uniquely engineered and tested blanket and machine. Today we are known as one of the most dynamic organizations in the Newsprint and fine paper business supplying high quality paper to commercial printers and publishing houses. Also we pride ourselves on both the quality of our products and the relationship with our customer, providing them with valuable advice regarding ink, paper or any other printing process. We believe that the key to maintain a sustained success is in choosing the right technology or applying them to build cost effective quality print.</p> <p><strong>Do What’s Right</strong></p> <p>We are committed to the highest standards of ethical conduct in all that we do. We believe that honesty and integrity engender trust, which is the cornerstone of our business. We abide by the laws of each of the countries in which we do business, we strive to be good citizens and we take responsibility for our actions.</p> <h1><strong>Care for the Environment</strong></h1> <p>We maintain high safety standards and demonstrate concern for the environment. We respect our environment and recycle, reuse, and reduce our waste wherever and whenever we can.</p> <h1><strong>Respect Others</strong></h1> <p>We recognize that our success as an enterprise depends on the talent, skills and expertise of our people and our ability to function as a tightly integrated team. We appreciate our diversity and believe that respect – for our colleagues, customers, partners, and all those with whom we interact – is an essential element of all positive and productive business relationships.</p> <h1><strong>Perform With Excellence</strong></h1> <p>We understand the importance of our missions and the trust our customers and partners place in us. With this in mind, we strive to excel in every aspect of our business and approach every challenge with a determination to succeed<strong>.</strong></p> </div>
arrow_forward