ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • King Grand Boutique Hotel
  King Grand Boutique Hotel #No 18, Street 258, Sangkat Chat Tomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Monoreach Angkor Hotel
  National Road No 6, Krous Village, Sangkat Svay Dangkum Siem Reap City, Siem Reap
  0 ពិនិត្យមើល
 • Ree Hotel
  National Road No 6, Airport Road, Krous Village, Svay Dangkum Commune Siem Reap City, Siem Reap
  0 ពិនិត្យមើល
 • Paradise Hotel
  No. 213, Preah Monivong Blvd (93) Phnom Penh, 12251 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Les Jardins du Bassac
  No. 212, Preah Norodom Blvd (41) Phnom Penh, 12301 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Sole Proprietorship
 • No. 29, St. 334, 12302 Phnom Penh Phnom Penh, 12302 Cambodia
 • http://www.lecoconboutiquehotel.com
 • More About Le Cocon Boutique Hotel

  Le Cocon Boutique Hotel is the luxurious hotel in Phnom Penh city. It is an ideal place to stay for those coming in search of business, culture and relax. You will get truly experience enjoying the stay and feel comfortable with our accommodations and facilities such as swimming pool, spa & massage, and bar & restaurant. Le Cocon Boutique Hotel is conveniently located on #29, Street 334, BKK I, Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia, where It takes only 30 minutes to drive from Phnom Penh International Airport, 15 minutes to drive from bus station, and 10 minutes to drive to souvenirs shop (Russian Market). In addition, it’s in the central of many wonderful places in Phnom Penh such as Independent Monument, Royal Palace, riverside, National Museum, and European restaurants, bar & spa etc.