ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • No. 18, St. 542, Sangkat Boeung Kak I, Khan Toul Kork Phnom Penh, 12151 Cambodia
  • http://www.clips-media.com
  • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About C.L.I.P.S Media Co., Ltd.</h2> <ul> <li> <div>Pre-wedding</div> </li> <li> <div>Events Videography Services</div> </li> <li> <div>Portraiture Videography Services (Family, Newborn, Baby, Kids and Pregnancy)</div> </li> <li> <div>Glamour Videography Services</div> </li> <li> <div>Commercial Videography Services</div> </li> </ul> <ul> <li> <div>Organizing Schedule</div> </li> <li> <div>Catering Services</div> </li> <li> <div>Videography and Photography Services</div> </li> <li> <div>Interior Designs and Decorations</div> </li> <li> <div>Audio Services</div> </li> <li> <div>Singers and Comedians</div> </li> <li> <div>Modeling Services</div> </li> </ul> <div><br /><br /></div> <div>C.L.I.P.S Media Co., Ltd was incorporated on Sunday, June 16, 2013 and officially recognized as a limited liability company on Friday, July 3, 2013. The Company in located at No. 18, Street 542, Boeung Kak 1 quarter, Toul Kork district, Phnom Penh. C.L.I.P.S was founded by and at the common agreement of experienced youths with various skills.</div> <div>We inception was not only based on the interest in the sector but it was also thanks to their insight the demand in the market is niche with potential to grow while the competitiveness is still remarkably low. We exists with an aim to make profits, contribute to the development of media technology in Cambodia &amp; to promote the competitiveness in the ASEAN region the future.</div> <span class="xs-text-center"><strong>1. Photography<br /></strong></span> <ul> <li>Pre-wedding</li> <li>Events Photography Services</li> <li>Portraiture Photography Services (Family, Newborn, Baby, Kids and Pregnancy)</li> <li>Glamour Photography Services</li> <li>Commercial Photography Services</li> </ul> </div>
arrow_forward