ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • Charles de Gaulle (St.), Sangkat Svay Dangkum Siem Reap City, Siem Reap
  • http://www.sofitel.com/3123
  • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Sofitel Angkor Phokeethra Golf &amp; Spa Resort</h2> <p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/51fa8d0e4a420e9ae6900f1b7f56281bb87a60a3.jpg" /></p> <p>Your favorite snacks and dishes or enjoy a colourful cocktails at the swim-up bar. Located next to the free-form swimming pool, this is an idyllic place to snack whilst soaking up the sun or relaxing during your stay and with pool massages.</p> <p>For a successful meeting of minds, selecting the right venue is crucial. Choose Sofitel Royal Angkor for your next event. This stately Siem Reap Cambodia hotel provides a full array of facilities, as diverse as your requirements. Natural sunlight illuminates the Grand Ballroom and spacious meeting facilities of this Cambodian hotel, offering direct access to the pool.</p> <p>Sofitel Angkor Phokeethra offers five-star accommodations close to the magnificent Angkor Wat World Heritage Site. Experience all the offerings of this luxury resort - consistently rated as Siem Reap's best-which beautifully combines Khmer and French architectural design. Enjoy the Resort's many features including; landscaped gardens,5 restaurants, 2 bars, conferencing facilities,indulgent Spa, Cambodia's largest free form swimming pool and the world class 18-hole golf course.</p> <p>In this traditional Japanese Teppanyaki restaurant the meals are freshly cooked directly in front of the guests.</p> <p>Luxury distinguishes our 238 rooms with 23 suites and Opera Suite are equipped with Sofitel's MyBed and internet access. Each spacious rooms are elegantly designed for your comfort, with scenic garden, lake or pool views and sophisticated amenities.</p> </div>
arrow_forward