ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Branch of Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd.
  St. 106, 15th Floor, Exchange Square Building, Sangkat Veal Vong, Khan Daun Penh Sangkat Wat Phnom, Phnom Penh 12202 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Fuji Elevator (Cambodia) Co., Ltd.
  No. Lot 168, National Road No 6, Sangkat Chroy Changvar, Khan Chroy Changvar Phnom Penh, 12110 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • S.M Electronic
  No. 38, St. 164, Sangkat Vealvong Phnom Penh, 12352 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Heng Keo Long Elevator Co., Ltd.
  No. 37, St. 12, Borey New World II Trapang thleong, Sangkat Chom Chao, Khan Por Senchey Phnom Penh, 12405 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Best Electronic Solution
  No. 594-596Eo, Kampuchea Krom Blvd (128), Sangkat Phsar Depo II, Khan Toul Kork Phnom Penh, 12154 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Sole Proprietorship
 • No. 39, St. 164, 12255 Phnom Penh Phnom Penh, 12255 Cambodia
 • http://www.ess-electronic.com
 • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">Professional Background</h2> <div class="table-view-group clearfix"> <ul> <li class="col-sm-4 bold">Brief Products / Services</li> </ul> <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About ESS - Electronic Security Solutions</h2> <p><strong>Welcome to ESS !</strong></p> <p>Electronic Security Solutions (ESS) is a professional electronic security provider that is specialized in offerin security solutions to protect your life, your property, and peace of your mind any time and any where in the kingdom of Cambodia. ESS provides you with qualified products and professional services as follows:</p> <p><strong>Products:</strong></p> <ul> <li>Security Camera System</li> <li>Access Control System</li> <li>Time Attendance System</li> <li>Security Alarm System</li> <li>Video Door Phone</li> </ul> <p><strong>Services:</strong></p> <ul> <li>Sale</li> <li>Installation</li> <li>Maintenance</li> </ul> <p>Our products are produced with advanced technology at affordable prices and stable quality. When you try our products, you will experience the difference that these technologies provide. In addition, our products are not only designed for office, they are also suitable for homes, schools, hotels, guesthouse, banks, factories, warehouses, apartments, condos, skyscraper …etc.</p> <p>Indeed, our knowledgeable staff is prepared to serve and support your demand. With the experience gained over the years and high training, our professional staff will not only offer you all information system free of charge, they will also work closely with you to make sure that you are getting exactly what you need.</p> <p>Furthermore, our experienced team of technicians and engineers walks you through the specification process to ensure that the solution proposed meets the objectives of your expectations both now and in the foreseeable future.</p> <p>Besides providing you with intelligent and innovative products and skilled service, we also look for every possible means to save your costs.</p> </div> </div> </div>
arrow_forward