ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Branch of Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd.
  St. 106, 15th Floor, Exchange Square Building, Sangkat Veal Vong, Khan Daun Penh Sangkat Wat Phnom, Phnom Penh 12202 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Fuji Elevator (Cambodia) Co., Ltd.
  No. Lot 168, National Road No 6, Sangkat Chroy Changvar, Khan Chroy Changvar Phnom Penh, 12110 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • S.M Electronic
  No. 38, St. 164, Sangkat Vealvong Phnom Penh, 12352 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Heng Keo Long Elevator Co., Ltd.
  No. 37, St. 12, Borey New World II Trapang thleong, Sangkat Chom Chao, Khan Por Senchey Phnom Penh, 12405 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Best Electronic Solution
  No. 594-596Eo, Kampuchea Krom Blvd (128), Sangkat Phsar Depo II, Khan Toul Kork Phnom Penh, 12154 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Sole Proprietorship
 • No. 7CEo, St. 454, Sangkat Toul Tum Poung I, Khan Chamkar Morn Phnom Penh, 12310 Cambodia
 • http://www.rnj-elect.com
 • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">Professional Background</h2> <div class="table-view-group clearfix"> <ul> <li class="col-sm-4 bold">Hours of Operation</li> <li class="col-sm-8">Monday - Friday: 8:00 AM to 5:00 PM<br />Saturday: 8:00 AM to 12:00 PM</li> </ul> </div> <div class="table-view-group clearfix"> <ul> <li class="col-sm-4 bold">Credentials</li> <li class="col-sm-8">- Money Handling Equipment &amp; Services<br />- Self Service Solutions &amp; Peripherals</li> </ul> </div> </div>
arrow_forward