ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • No. 219, Pasteur (St. 51) Corner of St. 306, Sangkat Boeung Keng Kang I Phnom Penh
  • http://www.momo-paradise.com.kh
  • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Mo-Mo Paradise Restaurant</h2> <p>Asia's Number 1 Chain Restaurant That Serves Authentic All You Can Eat Shabu Shabu and Sukiyaki.</p> </div>
arrow_forward