ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Sole Proprietorship
 • Ang Village, Sangkat Chom Chao, Khan Por Senchey Phnom Penh, 12405 Cambodia
 • More About K-Pack Industrial Bavet Co., Ltd.

    K-Pack Industrial Bavet Co., Ltd established in Cambodia
  in early 2014 to provide customers the all kind of carton boxes,
  corrugated sheets their packaging needs.
   
   The most concern of our company is to
  produce high quality products and meet
  customers' requirement.
   
   To serve our valuable customers,
  our Production & marketing teams include
  many nationals, i.e. Korean, Chinese,
  Cambodian, Srilankan and Filipino.
   
   
  We are proud to supply our goods to following buyers:
  • Gap
  • Old Navy
  • Tesco
  • Target
  • Kohl's
  • Levi’s Forever 21
  • Marks & Spencer
  • C&A
  • Zara
  • JC Penny
  • Next
  • Wallmart
  • Adidas
  • Puma
  At present our customers are:
  • Cambo Handsome (Hansoll)
  • Tai Nan
  • Tai yang
  • Eins ( Cambodia)
  • Columbus
  • CIK Cambo
  • Seratex
  • Heiko Asia (Cambodia) co., Ltd
  • Quantum Clothing
  • Liwayway
  • United Apparel
  • Wah Sun HK Factory ( Cambodia),
  • Mir Apparel
  • Indochine (KH) Ltd
  • Crystal Martin
  • Sangwoo (Cambodia) Co.,Ltd
  • Yakjin Cambodia Co.,Ltd
  • Minebea
  • Morning Glory
  • H & L
  • The Willbes ( Cambodia)
  • Woorie Garments and so on.

  Corrugate Machines
  • Corrugated Machine 1No
  • Flexo Printing Machine (4 Colours)
  • Long way Flexo Printing Machine (3 Colours)
  • Long way Flexo Printing Machine (1 Colour)
  • Slotter Machine 2 Nos.
  • Gluing Machine 2 Nos.
  • Slitter Machine 2 Nos. .
  • Die-Cut Machine 1 No.
  • Stitching Machine 2 Nos.
  Capacities / Per Day
  • Corrugated Machine                               108,000 m2
  • Flexo Printing Machine                            84,000 Pcs
  • Long way Flexo Printing Machines          36,000 Pcs
  • Long way Flexo Printing Machine            42,000 Pcs
  • Slotter Machines                                     168,000 Pcs
  • Gluing Machines                                     240,000 Pcs
  • Slitter Machine                                        36,000 Pcs
  • Die-Cut Machine                                     20,000 Pcs
  • Stitching Machines                                  60,000 Pcs
  Corrugated Products
  • Corrugated boards
  • Regular slotted cartons (RSC)
  • Printing Box (Up to 4 Colours)
  • Die-Cut Box
  • Partitions & Dividers