ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • No. 5C, St. 284, corner of St. 163, South of Mohamontrei Pagoda, Sangkat Olympic, Khan Chamkar Morn Phnom Penh, 12312 Cambodia
  • http://www.panhchaksela.com
  • More About Panhchaksela Construction Co., Ltd.

    2fd3a55908633a06def7f84f9ab998f9f4612911.jpg

    The company was created in order to excel in designs and technology development. The close relationship between universities and construction industries are promoted so that the whole society is well served. The vision is “To be your only one partner in construction industry”

    Panhchaksela tries its best to fulfill the needs of market and build the social sustainability and glory by the following activities:

    1. Design for Constructions

    2. Audit the construction capacity

    3. Contract constructions

    4. Design and build projects to fit clients’ needs

    5. Supervise the construction processes and quality assurance

    6. Sell in situ test toolsThe company was created in order to excel in designs and technology development. The close relationship between universities and construction industries are promoted so that the whole society is well served.

    The vision is “to be your only one partner in construction industry”


    Structural Designs and Drawings

    Panhchaksela Construction is involved in Engineering Designs of Reinforced Concrete Structures, Steel Structures, Pre-stressed Concrete Structures, Foundations etc. with International Standards. We design large span structure, multi-story buildings, industrial complexes etc. We use latest technological software for designing.


    Quality control and building assessment

    We have long experiences of evaluating structural capacity of buildings, providing quality control methods and instructing on strengthening methods if necessary. In addition, a certificate can be issued for your official uses.


    Consultancy

    Consultancy services from Panhchaksela Construction help you to get a distinct advantage in getting your project off the ground or helping smooth out issues along the way. We provide:

    • Consultancy on construction problems
    • Consultancy on solutions to architectural needs