ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Sole Proprietorship
 • No. 6 & 7, St. 614, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork Phnom Penh, 12152 Cambodia
 • http://www.hengnguon.com
 • More About Heng Nguon Company Ltd.

  Heng Nguon Company Ltd. was officially registered with the Ministry of Commerce as a single member private limited company under registration number 14011/09P dated 01 September 2009. We supply high quality products such as Solar Panel, Solar Water Heater, Fire Fighting System, Fire Alarm System, Lightning Protection System, Booster and Inverter Pump, PPR pipe and Fitting and HDPE pipe and Fitting.  

  The official name of the company in Khmer is ហេង ងួន ខមភេនី. The official name of the company in English is Heng Nguon Company Ltd..

  Our Vision

  Heng Nguon Company Ltd. will be the one and only company that comes to people’s mind when they need to purchase high quality products such as water supply accessories, fire fighting system, lightning protection system, and solar energy system for their building construction.”

  Our Mission

  The Heng Nguon Company LTD was officially registered with the Ministry of Commerce as a limited private company under registration number 14011/09P dated 01 September 2009. We specialize in distribution & installation of high quality products such as Solar Panel, Solar Water Heater, Fire Fighting System, Lightning Protection System, Booster & Inverter Pump, PPR pipe, Fitting & HDPE pipe & Fitting. 

  • PPR-PipeSolar Panel
  • Solar Water Heater
  • Fire Fighting System
  • Lightning Protection
  • System Booster & Inverter Pump

  We have experienced installation teams with professional. Currently, we have served a lot of clients from various building like Guesthouses, Condos, Apartments,Villas, Schools, Health Center ect...

  QR Code

  47ce6b67a7311fc9a12d50319abcef0eb4eed06d.png