ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Sole Proprietorship
 • No.242, St.10m, Phum Bayab, SangKat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok Phnom Penh, 12151 Cambodia
 • http://mikcs.com/
 • More About MIK Construction Service Co., Ltd.

        2008: Established MIK Construction Services Co., Ltd 

       The Company service  

              -  Construction 

              -  Construction Materials   

        Project

              -  Phnom Penh Tower 

              -  ACLEDA Head quarter 

              -  Aeon Mall Sen Sok

        Our Products

  • Euro Form (From Korean)
  • Hory Beam ( Korea)
  • Steel Support( Korea)
  • Waterproofing Materials (korea)

   

  12019ac4af835de10196472c3142d6813d5fe86e.jpg