ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Sole Proprietorship
 • No. 137, St. A14, Borey Peng Huot, Sangkat Niroth, Khan Meanchey Phnom Penh, 12357 Cambodia
 • Professional Background

  • Hours of Operation
  • Monday - Sunday
   24 Hour

  More About Intercon Protection Service Company Ltd.

  d79aa60e59b49f248131158d137f59d9b44ae80f.jpg

  CCTV cameras / Central Monitoring Systems / Electronic Card system etc.

  Our Philosophy

  Our philosophy is simple – prevention of crime. Our officers are well - groomed in the arts of preventive security, which is by far less expensive than curative measures.

  INTERCON PROTECTION SERVICE COMPANY (I.P.S.C) LTD. today provides a comprehensive and Integrated range of services to meet the needs of establishments both in private and public sectors such as:

  OUR OFFICERS

  Our officers are taught to exhibit high-level discipline without necessarily compromising efficiency and professionalism. Our men maintain high visibility, which prevents the commission of crime and at the same time protects the staff. It is a well-known fact that high visibility is a deterrent to would be criminals.

  CUSTOMER BENEFITS

  Financial Benefits:

  • No uniform expenses
  • No extra holiday pay
  • No provident fund
  • No severance pay
  • No overtime pay
  • No medical expenses
  PROTECTION BENEFITS:
  • Professional staff selectionProfessional staff screening
  • Can change or cancel service at short notice without penalties
  • Special cases can increase-decrease staff with a simple phone call.
  • No collision with own company's employees.
  • Can rotate guard on regularly basis to avoid familiarity with client staff.
  • Day and night inspection, free
  ADMINISTRATIVE BENEFITS:
  • Responsible for hiring & firingIPSC does the training
  • Administers & randomly reviews all operations
  • Works closely with police & emergency service groups
  • Replace inefficient staff immediately at no additional costs

  ADMINISTRATIVE BENEFITS (CON.)

  The advantage to contract security is that IPSC provides irregular inspections of the guard locations, all reserve guard for replacement, management & supervision of the guard force, as well as the uniforms, training & retrain.

  058271b247d92d197e03b1f50444e326bf6b9df9.jpg

  Protection Services

  Guarding Services/ Bodyguard Services / Driving Services/ Cleaning Services/ Security Training/ Security Consulting.The advantage to contract security is that IPSC provides irregular inspections of the guard locations, all reserve guard for replacement, management & supervision of the guard force, as well as the uniforms, training & retrain.

  •    Responsible for hiring & firing
  •    IPSC does the training
  •    Administers & randomly reviews all operations
  •    Works closely with police & emergency service groups
  •    Replace inefficient staff immediately at no additional costs

  Financial Benefits:
  •    No uniform expenses
  •    No extra holiday pay
  •    No provident fund
  •    No severance pay
  •    No overtime pay
  •    No medical expenses
  IPSC personnel employed by Factory, Hotel, Office, Residence, Bank, Construction Site, Trade Fair etc... Our role is to provide adequate security for personnel of Clients' premises 24 hours a day, 7 days a week.

  Our officers are taught to exhibit high-level discipline without necessarily compromising efficiency and professionalism. Our men maintain high visibility, which prevents the commission of crime and at the same time protects the staff. It is a well-known fact that high visibility is a deterrent to would be criminals.
  •    Professional staff selection
  •    Professional staff screening
  •    Can change or cancel service at short notice without penalties
  •    Special cases can increase-decrease staff with a simple phone call.
  •    No collision with own company's employees.
  •    Can rotate guard on regularly basis to avoid familiarity with client staff.
  •    Day and night inspection, free

  ELECTRONIC SECURITY SERVICE

  CCTV cameras / Central Monitoring Systems / Electronic Card system etc.
  Our Philosophy
  Our philosophy is simple – prevention of crime. Our officers are well - groomed in the arts of preventive security, which is by far less expensive than curative measures.

  OUR CLIENTS

  IPSC personnel employed by Factory, Hotel, Office, Residence, Bank, Construction Site, Trade Fair etc... Our role is to provide adequate security for personnel of Clients' premises 24 hours a day, 7 days a week.