ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Payna Zoldyck
  St Sony, Phnom Penh, Cambodia
  1 ពិនិត្យមើល
 • Fashion Hometex Co., Ltd.
  136/4 Moo 1 Soi Wat Phojae, Ekachai Rd., Khaerai, Kratumban Samutprakarn, 74110 Thailand
  0 ពិនិត្យមើល
 • Na SL Laundry Company
  Nº. 5B, St. 272, Sangkat Phsar Doeumkor, Khan Toul Kork Phnom Penh, 12159 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Angkor Palace Resort & Spa
  No. 555, Phum Kruos, Sangkat Svay Dangkum Siem Reap City, Siem Reap
  0 ពិនិត្យមើល
 • Green Palace Hotel Phnom Penh
  No. 61, St. 111, corner of st. 232, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara Phnom Penh, 12258 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Sole Proprietorship
 • No. 142, National Road No 4, near Economic Special Zone, Sangkat Kantork, Khan Por Senchey Phnom Penh,
 • http://www.royalrmc.com
 • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Royal Machinery (Cambodia) Co., Ltd.</h2> <p><strong class="">ROYAL MACHINERY GROUP</strong><strong> </strong>was founded and invested by Berkley Investment Holdings Limited in 2011 , and specialises in trading, rental and servicing of heavy and light-weight Trucks and Construction Equipment for both minor and multi-million dollar projects in industries that include oil and gas, residential and commercial constructions, engineering, infrastructure and many more.</p> <p> </p> <p>Our company has over the years successfully gained exclusive distribution rights of renowned and well-established brands like XGMA whereby we have captured a local market share of at least 65% for the Excavators; SUMITOMO from Japan, SANY from China, ZOOMLION from China,  XCMG from China, and PUTZMEISTER from Germany.</p> <p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/a34d8ffd2a7d1c0def91bb499af6fd36e700ae76.jpg" /></p> <p><strong>Our Clients</strong></p> <p>Our local customers are from both government bodies and the private sectors. They are the Building and Civil Engineering Contractors as well as huge foreign construction companies, etc.</p> <p>Currently, our export market includes countries in South East Asia and the Africa. Our vision is to grow and expand our customer base globally.</p> <p> </p> <p><strong>Our Experience</strong></p> <p>With many years of experience in this ever-growing market, we are well-equipped with the most advanced equipment, knowledge and expertise to provide professional product support to our valued customers both locally and internationally. With this definite strength, we will certainly be able to stay at the forefront of this competitive industry.</p> <p> </p> <p>We continue to strive to provide reliable, responsible, efficient and quality services to our customers in Asia, and we aim to become a more strategic partner to our customers by setting up a convenient centre for a total customer service. This includes customising and modifying our equipment to meet the specific requirements of our clients.</p> <p>We always meet the stringent requirements of our clients. The construction equipment is being handled and operated by our experienced and well-trained technicians/mechanics. Coupled with our excellent customer service, we are committed and dedicated to provide high-quality and efficient equipment or our clients.</p> <p><strong>Our Subsidiaries</strong></p> <p>Royal Construction Machinery (Macau) Limited | Royal Automobile and Construction Machinery Co., Ltd (Vietnam) | Royal Machinery (Cambodia) Co., Ltd. | PT. Royal Machinery Indonesia | Royal Machinery (Singapore) Pte Ltd. | Royal Automobile and Machinery (Australia) Pty Ltd. | Royal Machinery Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd (China) | Berkley London (Cambodia) Co., Ltd. | Berkley (Hong Kong) Co., Limited | Berkley Investment Holdings Limited (UK)</p> </div>
arrow_forward