ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Sole Proprietorship
 • No. 128A1, Oknha Khleang Moeung (St. 70), Sangkat Sras Chak, Khan Daun Penh Phnom Penh, 12201 Cambodia
 • http://www.trust-groups.com
 • Professional Background

  • Credentials
  • System Integration, Computer, Network, Firewall, Telephone, Wireless, software, Antivirus, CAMERA, Data Center, UPS, Server, Data Backup, Storage, Video Conference

  More About Trust Global Service Co., Ltd.

  Trust Global Service Co., Ltd is one of providers of IT Solutions and Networking. The company is powered by our experienced staff who completed their oversea training with international certificates from prestigious IT industries. Our team offers Trusted technical expertise while having deep understanding on customer's needs. It's been operated since June 6th, 2008.

  Trust Global Service is an authorized GRG-banking Distributor, Cisco Premier Partner, IBM tier2 partner, HP tier 2 partner, Dell partner, ... in Cambodia.

  Trust Global Service has been working with customers from different industry sectors including Banking/MFI, Telco, Hospitality, Garment, MNC, NGOs, Government, and construction.

  Our Vision:
  " To be the #1 trusted technology company. "

  Our Mission:
  " Provide reliable, affordable, international standard services, and products for various leading industries "

  Core Values

  1. Your trusted technology solution provider !
  2. Everything we do, we are adding to your trust !
  3. We deliver on-time, on-quality, on-budget guaranteed !
  4. We Deliver rather than Talk !


  Our Slogans:
  Everything We do,
                We're Adding Your Trust !

  With many years of proven experience, we are the only IT solutions company in Cambodia that is capable of earning a deep trust from our customers. 

  System Integration Focus

  - Complex Networks (WAN/LAN/ VPN)

  - Antivirus

  - Sulutions for Business Printing

  - Network Firewall/Security (Spam, Spyware, Web Blocker, Anti-Virus)

  - Structure Cabling : Network, Telephone and Camera

  -  PABX Billing System

  - Hospitality Solution

  - Wireless Solutions

  - IT Solution Consultation & IT Maintenance

  - Mail Server Solution

  5104a763013125f0d08685aefe823ee41324f5ee.jpg