ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • north-american
  • <div> <h2 class="slogan">In Pursuit of Progress</h2> <h2 class="extra-line-50">Contact Us Today for Additional Information</h2> <dl> <dt>General Info</dt> <dd class="general-info">North American Dismantling is a leading nationwide demolition contractor specializing in heavy industrial demolition, commercial building strip outs, specialty building demolition, and all other aspects of structural demolition. North American Dismantling Possesses extensive expertise in environmental assessment and remediation, engineering, specialty construction, and asset recovery. Safety is a top priority of North American Dismantling. With a documented record of providing a safe working environment for its employees, site owners, subcontractors and the general public. North American Dismantling performs work throughout North America. With projects completed as far west as Hawaii and as far east as New Hampshire, North American Dismantling sets an example of both its mobility and flexibility by maintaining an exceptionally large fleet of equipment. North American Dismantling's work force can complete your project in a timely and efficient manner.</dd> <dt class="open-hours">Hours</dt> <dd class="open-hours"> <div class="open-details"><span class="hour-category">Regular Hours</span> <table> <tbody> <tr> <th class="day-label">Mon - Fri:</th> <td class="day-hours"><time datetime="Mo-Fr 08:00-17:00">8:00 am - 5:00 pm</time></td> </tr> <tr id="special-hours"> <th class="day-label">Sat - Sun</th> <td class="day-hours">Closed</td> </tr> </tbody> </table> </div> </dd> <dt class="extra-phones">Extra Phones</dt> <dd class="extra-phones"> <p>Corporate Office: (810) 664-2888</p> <p>Fax: (810) 664-6053</p> </dd> <dt class="logo">Logo</dt> <dd class="logo"><img src="https://i3.ypcdn.com/blob/b2576315f46a3c8fd0bc681c184680cb707d824a" /></dd> <dt>Services/Products</dt> <dd>North American Dismantling Corp (NADC) is a leading nationwide demolition contractor specializing in heavy industrial demolition, commercial building strip-out, power plant dismantling, decommissioning and retrofit projects, asset recovery, critical lift/pick and environmental remediation. NADC also provides demolition services on government projects, redevelopment strategies, turnkey acquisitions and emergency response.</dd> <dt>Location</dt> <dd class="location-description">-</dd> <dt>Amenities</dt> <dd class="amenities">The safety of the site owners, subcontractors, general public, and our employees is the number one priority of North American Dismantling Corp. We maintain a complete and extensive Health and Safety Manual, which is continually upgraded to comply and promulgate the ever-changing OSHA, EPA, DNR and other governmental regulations. Each of North American Dismantling's project managers, superintendents, and key personnel receive superior training in: 40-Hour Hazardous Waste Procedures And Emergency Response (HAZWOPER) OSHA 30 Hour Safety Training Asbestos Awareness Training Lead Awareness Training First Aid Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) North American Dismantling's below industry averages for Lost Workdays, Days with Transfer or Restriction, or OSHA Recordables all contribute to our maintained exceptionally low EMR rating. North American Dismantling has established one of the safest safety records in the industry. This record is in jeopardy every day, on every site. Demolition is a dangerous occupation and safety requires much more than just a conscious effort.</dd> <dt>Accreditation</dt> <dd class="accreditation"> <p>Operating Engineers Union</p> <p>Laborers Union</p> <p>NDA National Demolition Association</p> <p>IRA Investment Recovery Association</p> <p>ORCA Online Representations and Certifications Application</p> <p>CCR Central Contractor Registration</p> </dd> <dt>AKA</dt> <dd class="aka"> <p>NADC</p> </dd> <dt class="weblinks">Other Links</dt> <dd class="weblinks"> <p><a class="other-links" href="http://goo.gl/vg1jo6" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-analytics="{&quot;adclick&quot;:true,&quot;events&quot;:&quot;event7,event5&quot;,&quot;category&quot;:&quot;8009592&quot;,&quot;impression_id&quot;:&quot;0cac0d03-85c1-4209-b6a3-b024940a0537&quot;,&quot;listing_id&quot;:&quot;1000165757434&quot;,&quot;item_id&quot;:-1,&quot;listing_type&quot;:&quot;sub&quot;,&quot;ypid&quot;:&quot;4808897&quot;,&quot;content_provider&quot;:&quot;SA&quot;,&quot;srid&quot;:&quot;ea0685db-d0fd-4421-934f-a097793e089c&quot;,&quot;item_type&quot;:&quot;listing&quot;,&quot;lhc&quot;:&quot;8009592&quot;,&quot;ldir&quot;:&quot;NATL&quot;,&quot;rate&quot;:3.83,&quot;hasTripAdvisor&quot;:false,&quot;pid&quot;:&quot;800000000516917451&quot;,&quot;geography&quot;:&quot;&quot;,&quot;mip_claimed_status&quot;:&quot;mip_claimed&quot;,&quot;mip_ypid&quot;:&quot;4808897&quot;,&quot;click_id&quot;:18}" data-impressed="1">http://goo.gl/vg1jo6</a></p> <p><a class="other-links" href="http://www.canadiandismantling.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-analytics="{&quot;adclick&quot;:true,&quot;events&quot;:&quot;event7,event5&quot;,&quot;category&quot;:&quot;8009592&quot;,&quot;impression_id&quot;:&quot;0cac0d03-85c1-4209-b6a3-b024940a0537&quot;,&quot;listing_id&quot;:&quot;1000165757434&quot;,&quot;item_id&quot;:-1,&quot;listing_type&quot;:&quot;sub&quot;,&quot;ypid&quot;:&quot;4808897&quot;,&quot;content_provider&quot;:&quot;SA&quot;,&quot;srid&quot;:&quot;ea0685db-d0fd-4421-934f-a097793e089c&quot;,&quot;item_type&quot;:&quot;listing&quot;,&quot;lhc&quot;:&quot;8009592&quot;,&quot;ldir&quot;:&quot;NATL&quot;,&quot;rate&quot;:3.83,&quot;hasTripAdvisor&quot;:false,&quot;pid&quot;:&quot;800000000516917451&quot;,&quot;geography&quot;:&quot;&quot;,&quot;mip_claimed_status&quot;:&quot;mip_claimed&quot;,&quot;mip_ypid&quot;:&quot;4808897&quot;,&quot;click_id&quot;:18}" data-impressed="1">Serving Canada</a></p> </dd> <dt>Other Email</dt> <dd> <p><a class="email-business" href="mailto:vchappel@nadc1.com" data-analytics="{&quot;adclick&quot;:true,&quot;events&quot;:&quot;event7,event5&quot;,&quot;category&quot;:&quot;8009592&quot;,&quot;impression_id&quot;:&quot;0cac0d03-85c1-4209-b6a3-b024940a0537&quot;,&quot;listing_id&quot;:&quot;1000165757434&quot;,&quot;item_id&quot;:-1,&quot;listing_type&quot;:&quot;sub&quot;,&quot;ypid&quot;:&quot;4808897&quot;,&quot;content_provider&quot;:&quot;SA&quot;,&quot;srid&quot;:&quot;ea0685db-d0fd-4421-934f-a097793e089c&quot;,&quot;item_type&quot;:&quot;listing&quot;,&quot;lhc&quot;:&quot;8009592&quot;,&quot;ldir&quot;:&quot;NATL&quot;,&quot;rate&quot;:3.83,&quot;hasTripAdvisor&quot;:false,&quot;pid&quot;:&quot;800000000516917451&quot;,&quot;geography&quot;:&quot;&quot;,&quot;mip_claimed_status&quot;:&quot;mip_claimed&quot;,&quot;mip_ypid&quot;:&quot;4808897&quot;,&quot;click_id&quot;:3,&quot;target&quot;:&quot;email&quot;,&quot;dku&quot;:&quot;/nationwide/mip/north-american-dismantling-demolition-4808897?lid=1000165757434&quot;,&quot;act&quot;:5}" data-impressed="1">For inquiries and information</a></p> </dd> <dt>Social Links</dt> <dd class="social-links"><a class="general-social-links" href="https://www.linkedin.com/company/691267/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-analytics="{&quot;adclick&quot;:true,&quot;events&quot;:&quot;event7,event5&quot;,&quot;category&quot;:&quot;8009592&quot;,&quot;impression_id&quot;:&quot;0cac0d03-85c1-4209-b6a3-b024940a0537&quot;,&quot;listing_id&quot;:&quot;1000165757434&quot;,&quot;item_id&quot;:-1,&quot;listing_type&quot;:&quot;sub&quot;,&quot;ypid&quot;:&quot;4808897&quot;,&quot;content_provider&quot;:&quot;SA&quot;,&quot;srid&quot;:&quot;ea0685db-d0fd-4421-934f-a097793e089c&quot;,&quot;item_type&quot;:&quot;listing&quot;,&quot;lhc&quot;:&quot;8009592&quot;,&quot;ldir&quot;:&quot;NATL&quot;,&quot;rate&quot;:3.83,&quot;hasTripAdvisor&quot;:false,&quot;pid&quot;:&quot;800000000516917451&quot;,&quot;geography&quot;:&quot;&quot;,&quot;mip_claimed_status&quot;:&quot;mip_claimed&quot;,&quot;mip_ypid&quot;:&quot;4808897&quot;,&quot;click_id&quot;:2464}" data-impressed="1">https://www.linkedin.com/company/691267/</a></dd> <dd class="social-links"><a class="general-social-links" href="https://www.instagram.com/nadc_us/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-analytics="{&quot;adclick&quot;:true,&quot;events&quot;:&quot;event7,event5&quot;,&quot;category&quot;:&quot;8009592&quot;,&quot;impression_id&quot;:&quot;0cac0d03-85c1-4209-b6a3-b024940a0537&quot;,&quot;listing_id&quot;:&quot;1000165757434&quot;,&quot;item_id&quot;:-1,&quot;listing_type&quot;:&quot;sub&quot;,&quot;ypid&quot;:&quot;4808897&quot;,&quot;content_provider&quot;:&quot;SA&quot;,&quot;srid&quot;:&quot;ea0685db-d0fd-4421-934f-a097793e089c&quot;,&quot;item_type&quot;:&quot;listing&quot;,&quot;lhc&quot;:&quot;8009592&quot;,&quot;ldir&quot;:&quot;NATL&quot;,&quot;rate&quot;:3.83,&quot;hasTripAdvisor&quot;:false,&quot;pid&quot;:&quot;800000000516917451&quot;,&quot;geography&quot;:&quot;&quot;,&quot;mip_claimed_status&quot;:&quot;mip_claimed&quot;,&quot;mip_ypid&quot;:&quot;4808897&quot;,&quot;click_id&quot;:2464}" data-impressed="1">https://www.instagram.com/nadc_us/</a></dd> <dt class="categories">Categories</dt> <dd class="categories"><a href="https://www.yellowpages.com/lauderhill-fl/general-contractors" data-analytics="{&quot;click_id&quot;:1097}" data-impressed="1">General Contractors</a>, <a href="https://www.yellowpages.com/lauderhill-fl/building-contractors" data-analytics="{&quot;click_id&quot;:1097}" data-impressed="1">Building Contractors</a>, <a href="https://www.yellowpages.com/lauderhill-fl/demolition-contractors" data-analytics="{&quot;click_id&quot;:1097}" data-impressed="1">Demolition Contractors</a>,<a href="https://www.yellowpages.com/lauderhill-fl/environmental-ecological-consultants" data-analytics="{&quot;click_id&quot;:1097}" data-impressed="1">Environmental &amp; Ecological Consultants</a>, <a href="https://www.yellowpages.com/lauderhill-fl/environmental-ecological-products-services" data-analytics="{&quot;click_id&quot;:1097}" data-impressed="1">Environmental &amp; Ecological Products &amp; Services</a>, <a href="https://www.yellowpages.com/lauderhill-fl/environmental-services-site-remediation" data-analytics="{&quot;click_id&quot;:1097}" data-impressed="1">Environmental Services-Site Remediation</a>,<a href="https://www.yellowpages.com/lauderhill-fl/excavation-contractors" data-analytics="{&quot;click_id&quot;:1097}" data-impressed="1">Excavation Contractors</a>, <a href="https://www.yellowpages.com/lauderhill-fl/grading-contractors" data-analytics="{&quot;click_id&quot;:1097}" data-impressed="1">Grading Contractors</a>, <a href="https://www.yellowpages.com/lauderhill-fl/machinery-movers-erectors" data-analytics="{&quot;click_id&quot;:1097}" data-impressed="1">Machinery Movers &amp; Erectors</a></dd> <dt class="other-information">Other Information</dt> <dd class="other-information"> <p><strong>Specialties</strong>: Commercial, Business, Industrial, Residential, Homebuilding, Interior Work</p> </dd> </dl> </div>
arrow_forward