ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Sole Proprietorship
 • 15402 Vantage Parkway E., Suite 322 Houston, TX 77032 USA
 • https://lapolla.com/spray-foam-insulation/
 • Save up to 45% on your energy bills! Make your home airtight with Lapolla's Spray Foam Insulation

  General Info

  LAPOLLA INDUSTRIES IS THE FIRST GLOBALLY TO DEVELOP AND COMMERCIALLY RELEASE THE FOURTH GENERATION WALL FOAM SYSTEM

  Lapolla continues to remain on the cutting edge of technology by being the first to introduce the next generation blowing agent into our closed-cell spray foam insulation system. This new technology contributes to the foam’s superior performance with benefits such as enhanced insulating properties, improved yield, and environmental risk mitigation made possible by reducing carbon footprint and Global Warming Potential (GWP).

   

  This unprecedented innovation offers the added benefits of:

  Low core temperature - ensures safety as well as exceptional dimensional stability

  User-friendly sprayability - no sticking at the gun

  Cost savings realized by improved yield and less labor

  Sealing and insulating the "envelope" or "shell" of your building structure - its outer walls, ceiling, windows, doors, and floors - is often the most cost effective way to improve energy efficiency and comfort. An environmentally friendly structure is a great benefit to you, and the environment. Decide to take an active role to minimize greenhouse gases by properly sealing your envelope. Doing so will help you reduce the amount of fossil fuels that are needed to produce electricity, thereby also reducing your overall carbon footprint.

  Designing a building or retrofitting a home is a professional approach to identifying traditional building envelope problems and correcting them through the use of spray foam insulation and other air sealing products. Conventional insulation products do not address many of the building envelope concerns that exist today such as air infiltration, vapor drive, non-conventional framing, and non-ventilated attics/crawl spaces.

  Insulation should add value to energy savings, indoor air quality, safety, durability and comfort. Lapolla's Spray Foam is designed to meet all of these demands. With the addition of Lapolla's Spray Foam, homeowner's gain a "peace of mind" that their home delivers maximum protection against energy loss and maximum comfort for their family.

   

   

  Hours
  Regular Hours
  Mon - Fri: 8:00 am - 5:00 pm
  Sat - Sun Closed
  Services/Products

  Ceiling Insulation, Floor Insulation, Crawl Space Insulation, Attic Insulation, Sound Control Insulation, New Construction and Retrofit Insulation, Acrylic and Silicone Roof Coatings, Spray Foam Roofing Systems, Cool Roof Systems, Reroof, Restoration Coatings. Open cell, closed cell, retrofit injection foam and sproay foam roofing system.

  Payment method
  Check, Debit, Amex, Master Card, Visa, Discover
  Languages
  English, French, Spanish
  Associations
  Graco North American Top 20 Distributor 2013, Spray Polyurethane Foam Alliance (SPFA), American Chemistry Council, Energy Star, ABAA (Air Barrier Association of America) Certified
  Categories
  Altering & Remodeling ContractorsBuilding ContractorsHome Repair & MaintenanceInsulation ContractorsInsulation Materials