ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • 44 Truong Son St., Ward 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
  • http:// www.transportvietnam.bizz.vn
  • <div> <h2>Company Information</h2> <div> <p><strong>VINALINK LOGISTICS - WE LINK, WE SUCCEED</strong> <strong>Vinalink Logistics</strong> is headquartered in Ho Chi Minh City and has branches and representative offices in Ha Noi, Hai Phong, Binh Duong, Da Nang, Quy Nhon, Dong Nai, etc. <br /><strong>Vinalink</strong> has been providing <em>logistics services</em> including: Freight Forwarding Services, Shipping transportation, air transportation, warehouse services, customs services, import &amp; export services, etc. <br />We own over 2.500m2 of office building, 16.000m2 of warehouse and open yards, over 40 prime movers (tractor units), trucks and pick-up vans, loading and unloading equipments and devices. We also have joint-use of more than 20.000m2 warehouse in different locations. <br />Vinalink is certified as ISO 9001:2000 for its services standards. <br />Vinalink has a worldwide network of agents. <br />Vinalink has been awarded by the government and many organizations. <br />Some typical prizes: <br />* Labor medal granted by Vietnam President <br />* Excellent Emulation flag, granted by the Government. <br />* Won ISO Golden Cup 2006, granted by the Ministry of Sciences &amp;Technology <br />* Golden cup for “The leading corporation of Vietnam in 2008” <br />* Labor Medal 2nd prize, granted by Vietnam President for excellent achievements and performance during 10 years 1999-2009.</p> </div> <h2>Products &amp; services</h2> <div class="sanphamdichvu_phannhom_box"> <div class="sanphamdichvu_tennhomsp"> <div class="tennhom_sp_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/icon_4squares.gif" /></div> <div class="tennhom_sp_text"> <p>Freight Forwarding Services</p> </div> </div> <p> </p> <div class="sanphamdichvu_noidung"> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Airline transportation" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/airline-transportation.html" target="_blank" rel="noopener">Airline Transportation</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Cross border service" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/cross-border-service.html" target="_blank" rel="noopener">Cross Border Service</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Door to door delivery" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/door-to-door-delivery.html" target="_blank" rel="noopener">Door To Door Delivery</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Freight forwarding service" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/freight-forwarding-service.html" target="_blank" rel="noopener">Freight Forwarding Service</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Freight forwarding services" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/freight-forwarding-services.html" target="_blank" rel="noopener">Freight Forwarding Services</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Freight transit" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/freight-transit.html" target="_blank" rel="noopener">Freight Transit</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="International Transportation Service" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/international-transportation-service.html" target="_blank" rel="noopener">International Transportation Service</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="LCL service" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/lcl-service.html" target="_blank" rel="noopener">LCL Service</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Multimodal transport" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/multimodal-transport.html" target="_blank" rel="noopener">Multimodal Transport</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Sea freight" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/sea-freight.html" target="_blank" rel="noopener">Sea Freight</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Sea freight" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/sea-freight.html" target="_blank" rel="noopener">Sea Freight</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Transportation of dangerous goods" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/transportation-of-dangerous-goods.html" target="_blank" rel="noopener">Transportation Of Dangerous Goods</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Transportation of transit cargoes to Laos, Cambodia and China" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/transportation-of-transit-cargoes-to-laos-cambodia-and-china.html" target="_blank" rel="noopener">Transportation Of Transit Cargoes To Laos, Cambodia And China</a></div> </div> <p> </p> </div> <p> </p> </div> <div class="sanphamdichvu_phannhom_box"> <div class="sanphamdichvu_tennhomsp"> <div class="tennhom_sp_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/icon_4squares.gif" /></div> <div class="tennhom_sp_text"> <p>Warehouse Services</p> </div> </div> <p> </p> <div class="sanphamdichvu_noidung"> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Bonded warehouse service" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/bonded-warehouse-service.html" target="_blank" rel="noopener">Bonded Warehouse Service</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Container warehouse" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/container-warehouse.html" target="_blank" rel="noopener">Container Warehouse</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="General warehouse" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/general-warehouse.html" target="_blank" rel="noopener">General Warehouse</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Packing import and export goods" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/packing-import-and-export-goods.html" target="_blank" rel="noopener">Packing Import And Export Goods</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Warehouse rental" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/warehouse-rental.html" target="_blank" rel="noopener">Warehouse Rental</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Warehousing service" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/warehousing-service.html" target="_blank" rel="noopener">Warehousing Service</a></div> </div> <p> </p> </div> <p> </p> </div> <div class="sanphamdichvu_phannhom_box"> <div class="sanphamdichvu_tennhomsp"> <div class="tennhom_sp_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/icon_4squares.gif" /></div> <div class="tennhom_sp_text"> <p>Customs services</p> </div> </div> <p> </p> <div class="sanphamdichvu_noidung"> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Certificate of Origin" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/certificate-of-origin.html" target="_blank" rel="noopener">Certificate Of Origin</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Customs broker" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/customs-broker.html" target="_blank" rel="noopener">Customs Broker</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Customs declearation service" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/customs-declearation-service.html" target="_blank" rel="noopener">Customs Declearation Service</a></div> </div> <p> </p> </div> <p> </p> </div> <div class="sanphamdichvu_phannhom_box"> <div class="sanphamdichvu_tennhomsp"> <div class="tennhom_sp_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/icon_4squares.gif" /></div> <div class="tennhom_sp_text"> <p>Import And Export Serivces</p> </div> </div> <p> </p> <div class="sanphamdichvu_noidung"> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Authorized import &amp; export formalities" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/authorized-import-export-formalities.html" target="_blank" rel="noopener">Authorized Import &amp; Export Formalities</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Export Import Consultation Services" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/export-import-consultation-services.html" target="_blank" rel="noopener">Export Import Consultation Services</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Import - Export authorized service" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395693661/import-export-authorized-service.html" target="_blank" rel="noopener">Import - Export Authorized Service</a></div> </div> </div> </div> </div>
arrow_forward