ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • TARANTELLA RESTAURANT
  1755 Bell Tower Ln, Weston, FL 33326
  0 ពិនិត្យមើល
 • Paradise Hotel
  No. 213, Preah Monivong Blvd (93) Phnom Penh, 12251 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Hang Neak Hotel
  No. 14Eo, St. 201, West of Olympic Market 20m, 12309 Phnom Penh Phnom Penh, 12309 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Lotus Blanc Resort
  National Road No 6, Krous Village Siem Reap City, Siem Reap
  0 ពិនិត្យមើល
 • ECO AQUA-CAMBODIA
  ផ្លូវលេខ 6, ផ្ទះលេខ 13&15E0E1 ( បុរីពិភពថ្មីជាប់ AEON2 ) ភូមិបាយ៉ាប ភ្នំពេញថ្មី សែនសុខ ភ្នំពេញ!
  0 ពិនិត្យមើល
 • Sole Proprietorship
 • 64 Cach Mang Thang Tam, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City, Vietnam
 • http://www.bvtamtridanang.com.vn
 • <div> <h2>Company Information</h2> <div> <p>We are Highly Skilled and Ethical Professionals <br />Accessing and Meeting Patients Needs <br />Providing modern medical equipment (LAB machines, CT scanner) <br />Patients throughout the worldcan be treated at the IPC <br />We have linked to many local and foreign insurance companies, direct billing card covering both inpatient and outpatient services.</p> </div> <h2>Products &amp; services</h2> <div class="sanphamdichvu_phannhom_box"> <div class="sanphamdichvu_tennhomsp"> <div class="tennhom_sp_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/icon_4squares.gif" /></div> <div class="tennhom_sp_text"> <p>Healthcare Specialist</p> </div> </div> <p> </p> <div class="sanphamdichvu_noidung"> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Anesthesiology &amp; ICU" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/anesthesiology-icu.html" target="_blank" rel="noopener">Anesthesiology &amp; ICU</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Cardiology" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/cardiology.html" target="_blank" rel="noopener">Cardiology</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Dermatology treatment" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/dermatology-treatment.html" target="_blank" rel="noopener">Dermatology Treatment</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Gastroenterology &amp; Hepatology" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/gastroenterology-hepatology.html" target="_blank" rel="noopener">Gastroenterology &amp; Hepatology</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Internal medicine" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/internal-medicine.html" target="_blank" rel="noopener">Internal Medicine</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Obstetrics and gynecology" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/obstetrics-and-gynecology.html" target="_blank" rel="noopener">Obstetrics And Gynecology</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Outpatient department" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/outpatient-department.html" target="_blank" rel="noopener">Outpatient Department</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Paediatrics" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/paediatrics.html" target="_blank" rel="noopener">Paediatrics</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Surgery service" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/surgery-service.html" target="_blank" rel="noopener">Surgery Service</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Urology" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/urology.html" target="_blank" rel="noopener">Urology</a></div> </div> <p> </p> </div> <p> </p> </div> <div class="sanphamdichvu_phannhom_box"> <div class="sanphamdichvu_tennhomsp"> <div class="tennhom_sp_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/icon_4squares.gif" /></div> <div class="tennhom_sp_text"> <p>Medical Services</p> </div> </div> <p> </p> <div class="sanphamdichvu_noidung"> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="24-hour Emergency Service" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/24-hour-emergency-service.html" target="_blank" rel="noopener">24-Hour Emergency Service</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Dental Treatment" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/dental-treatment.html" target="_blank" rel="noopener">Dental Treatment</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Emergency" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/emergency.html" target="_blank" rel="noopener">Emergency</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Emergency services" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/emergency-services.html" target="_blank" rel="noopener">Emergency Services</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Family Health Care Service" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/family-health-care-service.html" target="_blank" rel="noopener">Family Health Care Service</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="General check up" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/general-check-up.html" target="_blank" rel="noopener">General Check Up</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Health check-ups" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/health-check-ups.html" target="_blank" rel="noopener">Health Check-Ups</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="International Surgical Services" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/international-surgical-services.html" target="_blank" rel="noopener">International Surgical Services</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Medical Check Up for studying abroad" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/medical-check-up-for-studying-abroad.html" target="_blank" rel="noopener">Medical Check Up For Studying Abroad</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Medical check up for work permit" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/medical-check-up-for-work-permit.html" target="_blank" rel="noopener">Medical Check Up For Work Permit</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Medical tourism" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/medical-tourism.html" target="_blank" rel="noopener">Medical Tourism</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Medical translation services, interpretation" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/medical-translation-services-interpretation.html" target="_blank" rel="noopener">Medical Translation Services, Interpretation</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Private Medical Services" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/private-medical-services.html" target="_blank" rel="noopener">Private Medical Services</a></div> </div> <div class="tensanphamdichvu_box"> <div class="tensanphamdichvu_icondot"><img src="https://www.yellowpagesvn.com/images/yellow_dot.gif" /></div> <div class="tensanphamdichvu_name"><a title="Routine Physical Examinations" href="https://www.yellowpagesvn.com/products/395725524/routine-physical-examinations.html" target="_blank" rel="noopener">Routine Physical Examinations</a></div> </div> </div> </div> </div>
arrow_forward