ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • 136/4 Moo 1 Soi Wat Phojae, Ekachai Rd., Khaerai, Kratumban Samutprakarn, 74110 Thailand
  • http://www.fashionhometex.com
  • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Fashion Hometex Co., Ltd.</h2> <span class="xs-text-center">Fashion Hometex Co., Ltd. is the one and only vertical supplier for home textile products in Thailand.  We have upstream fiber and yarn production process to downstream fabric and finished goods process.By understanding how is sleeping important for your physical health and mental well-being, our bedding sets are carefully designed by the foundation of comfortable hands feels and pleasant visibility. Let us lead you inside the deepest resting space then wake up fresh and energetic in the morning. Our bedding products include fitted/flat sheet, mattress cover, duvet cover, pillowcase, bolster case, etc.We’ve created a series of comfortable blanket which can be applied in any place and event. For example: Colorful printed fleece blanket (Engineering Print and Rotary Print), soft and cozy baby blanket, cutie hooded blanket, comfortable TV blanket, durable hotel blanket, monk blanket for making merit and we can also made to order for special events as customer requests.Curtains is the biggest piece of must have furniture in our home. Curtains can block the passage of light, cover us from other ’s eyes and let us feel safe inside our private zone. Our curtains come in a variety of shapes, sizes, colors and patterns. Visit our website for more beautiful decorative and functional curtains which can bring you infinite sense of delight.Our dining sets include table cloth, table runner and place mat. You can use it for dressing up your blissful dinner party, changing your mood in different occasions or seasons, and also use it for maintaining your wooden, glass or stone table to be new and shining forever.Cushions were, and are, used as comfort enhancer to your seat and sofa at all events. Make your seat more comfortable and express your unique personality with our cushions.Since we have a wholly integrated production process for over 70 years (Since 1940), we become one of the leaders in Thailand textile industry with no doubt. However, we always absorb valuable experiences and keep moving forward to the latest trends.  We can ensure our customer with consistent quality and prompt delivery.Fabrics not only hide our naked bodies but also show our identities to public… “You’re what you wear”. Fabrics become real fashion accessories nowadays. Styling yourself up with our trending blanket scarves, shawls, tube scarves, ponchos, etc. You will find the creative ways to wear your own style.</span></div>
arrow_forward