ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • No.283, National Road 1, Prek Cheang Prum Village, Sangkat Veal Sbov, Khan Chbar Ampov Sangkat Veal Sbov, Phnom Penh 12355 Cambodia
  • http://lucksothy.com/
  • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Lucksothy Company Co., Ltd.</h2> <p><strong>Company Philosophy</strong></p> <p>More than 38 years ago, Mr. Prawat Techamahaphant, A highly committed person at the age of 57, Made a pledge to make the dreams of getting access to high quality buiding and construction products become a reality. So began the very strong pace of the brand "SOTHYKA". This was the starting point of our 'Fibre' Composite Solution's (FCS) technology and its dynamic,non-stop development ever since.</p> <p>In 1974, The Thai Olympic Fiber-Cement Co.,Ltd., was founded with the aim of producing fiber cement roofing under the brand "Ha Huang" (meaning 'five circles' in Thai), Which served as the solid foundation and the source for nurturing the commitment, inspiration and skills among staff from generation to generation. these efforts contributed to making the dreams of Thai people come true.</p> <p>The last 38 years of commitment has seen significant growth. The company has expanded to a number of plants serving Thailand and the Asian region and it has taken part in ensuring growing quality of life not only for Thai society but also for the region. The company has grown significantly under the brand"SOTHYKA", which is not limited only to roofing but has extended its range to fiber cement materials for walling, Ceiling,Flooring and furniture.</p> <p> </p> <p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/2a44d0fe8ad350bea5e667c602158aad63654566.jpg" /></p> <h4><strong>QR Code</strong></h4> <p><strong><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/bcd36f98cd3f248c18c06d8e21b71813a7c0026b.png" /></strong></p> </div>