ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • Nº. 28, St. 528, Sangkat Boeng Kok l, Khan Tuol Kork Phnom Penh, 12151 Cambodia
  • http://www.bpscambodia.com
  • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">Professional Background</h2> <div class="table-view-group clearfix"> <ul> <li class="col-sm-4 bold">Credentials</li> <li class="col-sm-8">● Daily Standby Cleaning Services<br />● Once-Off Specialized Cleaning Services<br />● Gardening Maintenance Services<br />● Pest and Termite Control Services</li> </ul> <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About BPS Cambodia Company Limited</h2> <p>With hundreds of clients in Phnom Penh, BPS is one of the most successful privately owned commercial cleaning and pest control companies in Cambodia.</p> <p>Since inception in early 2008, we have grown a considerably large work force servicing more than hundreds of customers in various industry, NGO, Government, Banking, Telecom and other private sector.</p> <p>In every aspect of our business, we strive to earn and keep the trust our clients give us when they choose BPS as their cleaning and pest control service provider.</p> <h3><strong>Our Vision</strong></h3> <p>BPS’s vision is to be the 'first choice for environmentally responsible, service effectiveness, service satisfaction, professional staffs, and long-term pest management solutions'.</p> <h3><strong>Our Mission Statement</strong></h3> <ul> <li>To achieve a reputation in the market place for OUTSTANDING SERVICE delivery.</li> <li>To allow our customers to be the judge of the quality of service provided.</li> <li>To encourage close and lasting relationships with our customers therefore building their trust and confidence.... “Customers for life”.</li> <li>To produce acceptable profits as a consequence of maintaining client satisfaction and the quality of our product-partnership.</li> <li>To set high standards and provide an environment that is conducive to attracting and retaining highly motivated, well-trained, loyal employees, which is the foundation for a healthy and successful organization.</li> <li>To constantly seek ways to innovate, improve and lead in our field of Endeavor.</li> </ul> <p> </p> <p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/1541756c75d963efa4631f670e585d2859a818b0.jpg" /></p> <p> </p> <p><strong>QR Code</strong></p> <p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/93b1b71c974fb3efa3f554a9fcbe75968e9b1ab3.png" /></p> </div> </div> </div>