ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • No. 29, St. 255, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork Phnom Penh, 12160 Cambodia
  • http://www.ch-door.com
  • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">Professional Background</h2> <div class="table-view-group clearfix"> <ul> <li class="col-sm-4 bold">Hours of Operation</li> <li class="col-sm-8">Monday - Saturday: 8:00 AM to 6:00 PM</li> </ul> </div> <div class="table-view-group clearfix"> <ul> <li class="col-sm-4 bold">Accepted Forms of Payments</li> <li class="col-sm-8">Cash | Cheque</li> </ul> <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Oeng Chhay Hak Company</h2> <p><strong>Eng Chhay Hak Rolling Door Co., Ltd.</strong> was found in 2007 by Mr. Eng Chhay Hak directly. He started a business as a handicraft workshop produced this Eng Chhay Hak rolling doors to supply for customers to use them. After that because the security in Cambodia stays in peace, economic sector and investment got better and better and the numbers of rolling door users increase constantly. Mr. Eng Chhay Hak strengthened and expanded his business and the last recent years, he changed the name of  Eng Chhay Hak Handicraft into the company name Eng Chhay Hak Rolling Door Company. To please customers’ needs, he tried hard to research new ideas to change rolling door shape with different styles and added technology in producing rolling doors with hand usage and using a remote control.Eng Chhay Hak Rolling Door Co., Ltd. found in 2007. Starting from producing rolling doors and sheets of rolling doors and then our company stepped forwards noticeably on its productions. Our rolling door company continued creating and importing new products to response to customers’ needs. Nowadays, our company produces and supplies high quality products and our products become domestic ones which get belief and trust from customers who used them.</p> <p>For 8 years ago, our company rearranged its management refer to give customers products and services quickly and preferably with quality and reasonable prices. Hence, our company can attract and keep support from customers mostly, even though in seriously competitive situations. These successes can achieve because it gets support from honest staff of all sectors with its proud doing their jobs towards prosperity a long with customers and the company.We have clients in all provinces: Phnom Penh, Siem Reap, Battambang, Takeo, Kandal, Kratie, Koh Kong, Kompot, Sihanouk Ville, Pursat, Kompong Chhnang, Kompong Speu, Prey Veng, Rattanak Kiri, Mondol Kiri, Steung Treng, Kompong Thom, Pailin, Preh Vihea, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Svay Reang, Kompong Cham, Kep &amp; Kandal</p> <p>Help customers achieved their goals in using rolling doors and responded to every customer’s needs.</p> <ul> <li>Wholesales and retails of rolling doors, zipper-door sheets.</li> <li>Produce and sell rolling doors which use with hand-pulling and with a remote control.</li> <li>Sell and install gate compressor at customer's place.</li> <li>Installing rolling door service at customer's place.</li> <li>Have a lot of styles for customers select with their needs.</li> <li>Installing both rolling door and repair guaranty for one year with free of charges.</li> </ul> <p>This company has its stand strongly as the first leading company in the industry producing rolling doors, provides all services for distributing rolling doors in provinces in Cambodia.</p> </div> </div> </div>