ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Cooperative (Co-op)
  • Australian Academy for Professional Development, 802 Pacific Highway, Gordon NSW 2072, Australia
  • https://apiar.org.au/
  • (+61) 0420 963 175
  • July 15 2008
  • Asia Pacific Institute of Advanced Research

    As an Australian-based research institute, we bring with us diversity in experience and expertise in four primary domains: Business, Education, Information Technology and Social Sciences. Responding to permanently evolving learning and knowledge consumption needs, we have brought together leading professionals, from all corners of the world, to share global knowledge. We specialize in the form of publishing academic journals, providing training in research epistemology and organizing small to medium sized local as well as international conferences. Support of researchers and research students in their endeavors to improve knowledge dissemination is one of our key drivers. We aim to combine these domains into one interdisciplinary academic vocation.