ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • No. 137, St. A14, Borey Peng Huot, Sangkat Niroth, Khan Meanchey Phnom Penh, 12357 Cambodia
  • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">Professional Background</h2> <div class="table-view-group clearfix"> <ul> <li class="col-sm-4 bold">Hours of Operation Monday - Sunday 24 Hour</li> </ul> <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Intercon Protection Service Company Ltd.</h2> <p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/d79aa60e59b49f248131158d137f59d9b44ae80f.jpg" /></p> <p>CCTV cameras / Central Monitoring Systems / Electronic Card system etc.</p> <p><strong><em>Our Philosophy</em></strong></p> <p>Our philosophy is simple – prevention of crime. Our officers are well - groomed in the arts of preventive security, which is by far less expensive than curative measures.</p> <p><strong>INTERCON PROTECTION SERVICE COMPANY (I.P.S.C) LTD.</strong> today provides a comprehensive and Integrated range of services to meet the needs of establishments both in private and public sectors such as:</p> <h5><strong><u>OUR OFFICERS</u></strong></h5> <p>Our officers are taught to exhibit high-level discipline without necessarily compromising efficiency and professionalism. Our men maintain high visibility, which prevents the commission of crime and at the same time protects the staff. It is a well-known fact that high visibility is a deterrent to would be criminals.</p> <h5><strong><u><em>CUSTOMER BENEFITS</em></u></strong></h5> <p>Financial Benefits:</p> <ul> <li>No uniform expenses</li> <li>No extra holiday pay</li> <li>No provident fund</li> <li>No severance pay</li> <li>No overtime pay</li> <li>No medical expenses</li> </ul> <h5><em><strong><u>PROTECTION BENEFITS:</u></strong></em></h5> <ul> <li>Professional staff selectionProfessional staff screening</li> <li>Can change or cancel service at short notice without penalties</li> <li>Special cases can increase-decrease staff with a simple phone call.</li> <li>No collision with own company's employees.</li> <li>Can rotate guard on regularly basis to avoid familiarity with client staff.</li> <li>Day and night inspection, free</li> </ul> <h5><strong><u><em>ADMINISTRATIVE BENEFITS:</em></u></strong></h5> <ul> <li>Responsible for hiring &amp; firingIPSC does the training</li> <li>Administers &amp; randomly reviews all operations</li> <li>Works closely with police &amp; emergency service groups</li> <li>Replace inefficient staff immediately at no additional costs</li> </ul> <p><strong>ADMINISTRATIVE BENEFITS (CON.)</strong></p> <p>The advantage to contract security is that IPSC provides irregular inspections of the guard locations, all reserve guard for replacement, management &amp; supervision of the guard force, as well as the uniforms, training &amp; retrain.</p> <p><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/058271b247d92d197e03b1f50444e326bf6b9df9.jpg" /></p> <h5><strong>Protection Services</strong></h5> <p>Guarding Services/ Bodyguard Services / Driving Services/ Cleaning Services/ Security Training/ Security Consulting.The advantage to contract security is that IPSC provides irregular inspections of the guard locations, all reserve guard for replacement, management &amp; supervision of the guard force, as well as the uniforms, training &amp; retrain.</p> <p>•    Responsible for hiring &amp; firing<br />•    IPSC does the training<br />•    Administers &amp; randomly reviews all operations<br />•    Works closely with police &amp; emergency service groups<br />•    Replace inefficient staff immediately at no additional costs</p> <p><strong><u><em>Financial Benefits:</em></u></strong><br />•    No uniform expenses<br />•    No extra holiday pay<br />•    No provident fund<br />•    No severance pay<br />•    No overtime pay<br />•    No medical expenses<br /><strong>IPSC</strong> personnel employed by Factory, Hotel, Office, Residence, Bank, Construction Site, Trade Fair etc... Our role is to provide adequate security for personnel of Clients' premises 24 hours a day, 7 days a week.</p> <p>Our officers are taught to exhibit high-level discipline without necessarily compromising efficiency and professionalism. Our men maintain high visibility, which prevents the commission of crime and at the same time protects the staff. It is a well-known fact that high visibility is a deterrent to would be criminals.<br />•    Professional staff selection<br />•    Professional staff screening<br />•    Can change or cancel service at short notice without penalties<br />•    Special cases can increase-decrease staff with a simple phone call.<br />•    No collision with own company's employees.<br />•    Can rotate guard on regularly basis to avoid familiarity with client staff.<br />•    Day and night inspection, free</p> <h5><strong><u>ELECTRONIC SECURITY SERVICE</u></strong></h5> <p>CCTV cameras / Central Monitoring Systems / Electronic Card system etc.<br />Our Philosophy<br />Our philosophy is simple – prevention of crime. Our officers are well - groomed in the arts of preventive security, which is by far less expensive than curative measures.</p> <p><strong><u>OUR CLIENTS</u></strong></p> <p>IPSC personnel employed by Factory, Hotel, Office, Residence, Bank, Construction Site, Trade Fair etc... Our role is to provide adequate security for personnel of Clients' premises 24 hours a day, 7 days a week.</p> </div> </div> </div>