ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Payna Zoldyck
  St Sony, Phnom Penh, Cambodia
  1 ពិនិត្យមើល
 • Royal Machinery (Cambodia) Co., Ltd.
  No. 142, National Road No 4, near Economic Special Zone, Sangkat Kantork, Khan Por Senchey Phnom Penh,
  0 ពិនិត្យមើល
 • Fashion Hometex Co., Ltd.
  136/4 Moo 1 Soi Wat Phojae, Ekachai Rd., Khaerai, Kratumban Samutprakarn, 74110 Thailand
  0 ពិនិត្យមើល
 • Na SL Laundry Company
  Nº. 5B, St. 272, Sangkat Phsar Doeumkor, Khan Toul Kork Phnom Penh, 12159 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Green Palace Hotel Phnom Penh
  No. 61, St. 111, corner of st. 232, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara Phnom Penh, 12258 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Sole Proprietorship
 • No. 555, Phum Kruos, Sangkat Svay Dangkum Siem Reap City, Siem Reap
 • http://www.angkorpalaceresort.com
 • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Angkor Palace Resort &amp; Spa</h2> <p><img class="fr-draggable fr-dii" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/c3131013f7e5afc81936f4a299b36fa9ea3278db.jpg" /></p> <p>Being the leading Siem Reap hotels in Cambodia, Angkor Palace Resort &amp; Spa is the first Cambodian-owned premier luxury international 5-star hotel resort accommodation. Its design, décor and furnishing reflect the finest hotel rooms in Cambodian architecture befitting royalties and dignitaries for their hotel reservations.</p> <p>A 5-star hotel in Siem Reap, Cambodia, images of the Angkor temples built between 9th to 14th centuries prevail. The history, the romance &amp; the legends continue to enthrall. Located only 10 kl.mtr away from the gateway of the magnificent of Angkor is Angkor Palace Resort &amp; Spa opened its door since January 2004 to provide hotel reservations with exclusive hotel rooms accomodation</p> <p> </p> <p>This is the only international 5-star resort nestled invitingly within a spacious 11-hecatare estate; the lush green garden offers you the serenity of a secluded retreat whilst ensuring you are provided with every possible convenience.</p> <p>and other excellent retreat facilities for travelers who sought to experience one of the wonders of the world.</p> <p>Barbecue and Pool Terrace</p> <p>Services &amp; Facilities</p> <p>* Staff Uniform : Door Boy and Room Valet</p> <p>* Lobby : The carving on the ceiling</p> <p>* Room : Frangipani Villa</p> <p>* Menu : The Royal Khmer Cuisine</p> <p>* Cocktail : The Palace Inspiration</p> <p>* Massage : The Traditional Khmer Massage</p> <p>* Recreation : Golf Driving Range</p> <p>* Lanscape : The Cambodian Sugar Palm Tree</p> <p>* Corridor : The story of Ramayana on every floor (on project)</p> <p>The carving on the ceiling</p> <p>Tennis Court</p> <p>Frangipani Villa</p> <p>Spa Villa</p> </div>
arrow_forward