ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • No. 61, St. 111, corner of st. 232, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara Phnom Penh, 12258 Cambodia
  • http://www.greenpalacehotel.com
  • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Green Palace Hotel Phnom Penh</h2> <ul> <li>Welcome drink on arrival</li> <li>Free internet access and WIFI</li> <li>Smoking or Non-Smoking floors</li> <li>Currency Exchange</li> <li>City Tour Arrangement</li> <li>Airport Transfer/Car Rental</li> <li>24 hours Room Service</li> <li>Laundry Service</li> <li>Mini Mart/Souvenir Shop</li> </ul> <p>Take a break between your working times or drop by with friends or business partners for chit chat or business discussion at Green Palace Café Lounge. We serve a variety of drinks including coffee, fruit juices, and smoothies. Our bakery is offering a several selection of delicious breads and cakes. Keep a look-out for special events and promotions and you might catch a good deals in term of discount or promotion.</p> <ul> <li>Air-Condition</li> <li>Safe Deposit Box</li> <li>LCD TV with mutiple channel</li> <li>Tea/coffee making facility</li> <li>Direct dial Telephone</li> <li>Working desk</li> <li>Speedy Internet Access and Wi-Fi</li> <li>In-Room Minibar </li> <li>Private Balcony</li> <li>Room size is 36 sqm2</li> <li>Air-Condition</li> <li>Safe Deposit Box</li> <li>LCD TV with mutiple channel</li> <li>Tea/coffee making facility</li> <li>Direct dial Telephone</li> <li>Working desk</li> <li>Speedy Internet Access and Wi-Fi</li> <li>In-Room Minibar </li> <li>Room size is 30 sqm2</li> <li>Air-Condition</li> <li>Safe Deposit Box</li> <li>LCD TV with mutiple channel</li> <li>Tea/coffee making facility</li> <li>Direct dial Telephone</li> <li>Working desk</li> <li>Speedy Internet Access and Wi-Fi</li> <li>In-Room Minibar </li> <li>Room size is 30 sqm2</li> </ul> <p>We recommend a consistence exercises which could keep you in good shape and maintain a healthy body. Green Palace Gymnasium is an unparalleled health club for exercising your body and renewing the spirit. We brought in a state of the art equipments for both leisure exercising and serious training.Enjoy a variety of cuisines prepared by a team of famous chefs for all day dining. We open for breakfast, lunch, and dinner. We offer authentic foods to make you feel like home. The menu comprises of Asian and Western cuisines professionally prepare to suit your taste. Bring your family for a treat and we will make your dining experience an unforgettable one.The room are well-planned and decorated by a team of local designers to assure you have a pleasant and comfortable stay. All the guestsroom are spacious and equipped with all the amenities you would expect for your travel: key card access, speedy WIFI/WIRED internet access across the hotel, multi-channel cable television, safety box, mini bar, coffee making facility, hair dryer, shaver power point, hot and cold water.Smoking or non-smoking rooms are available.Even though you are planning a small meeting, conference, banquet or a special company event on the rooftop, Green Palace Hotel’s banquet specialist will make sure your event is well-managed from the beginning until the end. We are the only hotel that has a Grand Ballroom is located on a high floor of a hotel building which, at the same time, you can overlook the nice view of the city upon the break time.Green Palace Hotel features 144 guestrooms including 108 Deluxe King/Twin, 12 Deluxe Balcony, 12 Deluxe Triple/Family, and 12 Green Suite King/Twin. All the guestrooms are spacious and equipped with all the amenities you could expect for your travel. The rooms are well-designed and decorated by a team of local designers to assure your pleasant and comfortable stay. The rooms are for single or double occupants and you have a choice of view either the Olympic National Stadium or the busy Monivong Blvd. Smoking or non-smoking rooms are available on request.Experience the majestic has always been the wish since the beginning of time. Green Palace Hotel has brought to you a Sky Bar which located on the roof top, 63.80 meters above ground where you can full fill your wish of a life time. A romantic dinner in an ambient beyond description; a variety of cocktails to suit your mood and a stunning city view where everything seems alive beneath your eyes.Good health is worth a pot of gold. Whether you are travelling for leisure or on business; you must not ignore your health. Get yourself pampered by our professional therapists at Green Palace Spa and Massage. We have highly skilled massage therapists who have been well equipped with exceptional technique to promote healing and relaxation as well as a range of motion to increase great flexibility.Green Palace Hotel Phnom Penh is a new modern located within the vibrant city of Phnom Penh with 144 guestrooms including Deluxe Room, Deluxe Balcony, Deluxe Triple/Family, and Green Suite. From here, you can conveniently get to commercial and tourist areas such as Office Building, Central Market, Russian Market, Super Market, Banks, Royal Palace, National Museum, Toul Sleng Museum &amp; 20 minutes away from Phnom Penh International Airport. Guests will discover an array of the hotel's facilities such as Sky Bar, Conference &amp; Meeting, Restaurant, Fitness Center, Beauty Salon, Steam &amp; Sauna Room, Massage.</p> </div>
arrow_forward