ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

ស្វែងរកយើងនៅលើ

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • Prey Vor-Moc Hoa International Border, Au Village, Thmey Commune Svay Rieng
  • http://www.lucky-89.com
  • <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">Professional Background</h2> <div class="table-view-group clearfix"> <ul> <li class="col-sm-4 bold">Hours of Operation</li> <li class="col-sm-8">Monday - Sunday: 8:00 AM to 6:00 PM</li> </ul> </div> <div class="table-view-group clearfix"> <ul> <li class="col-sm-4 bold">Credentials</li> <li class="col-sm-8">Hotline: +84 12 9358 8889 (Vietnam, Chinese and English)</li> </ul> </div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Lucky89 Casino &amp; Resort</h2> <pre class="fr-text-bordered"><img class="fr-dib fr-draggable" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/85f51b5fa6927d48dead453913d04953d8684c10.png" /></pre> <p>The <em><strong class="">Lucky89</strong></em> is not like any other resort. Our unique mix of rooms, decorated with Asian-style fixtures and equipment, and facilities, are there to take care of all customers’ needs, no matter what they are:</p> <ul> <li><strong>30 Rooms</strong>, including free air-conditioning, free Wi-Fi, TVs, fridges, and phones. All include a private bathroom including a shower and complimentary toiletries for tourists, businessmen and avid casino players alike.</li> <li>24/7 multiple <strong>Casino Table Games</strong>, operated by professional Dealers, such as Baccarat, Tiger &amp; Dragon, Tai Xiu, Fan Tan and Bai Buu.</li> <li><strong>Two Beer Gardens</strong>, with ever-evolving menus giving a taste of the many specialties of the region.</li> <li>A <strong>Mini-Mart</strong>, filled with everything a traveler might need on his journey.</li> <li>The <strong>Mini-Disco Club</strong>, as partying and dancing would not be complete without one.</li> <li>A <strong>Gym Club</strong> is also operational, covering every health facility a resort must have, whenever it is for detoxing, bodybuilding or simply caring about yourself.</li> </ul> <p>Only 3 hours away from Phnom Penh and Ho Chi Minh City, for all travelers between Cambodia and Vietnam wishing to enjoy a break on their way, for fun or leisure, <strong><em>the Lucky 89 Casino &amp; Hotel</em></strong> awaits You!</p> <hr /> <h2><em>Lucky89 Casino</em></h2> <p><img class="fr-draggable fr-dii" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/a9a71e67ebb1654a041378f3adf6a83b24e11692.jpg" /></p> <p>Players can choose the type of bet that is best suited for them, either through Cash or Chip Games. We also have Low-Limit tables specially prepared for players who wish bet smaller, and  we also accommodate for high betting players who prefer a bigger limit table.</p> <p>We have an exceptional range of options in our Baccarat game. In this game, we include many optional bets for the players to participate in like Super 6, Pair Player and Banker; big and small. The minimum bet is as low as $1-$2.5 per game.</p> <p>Players can also play in any of our cash or chip game tables and receive 2% commission on their winning bet.</p> <p>We offer cash and chip games playable in Dual Currencies (VND and USD).</p> <hr /> <h2><em>Lucky89 Hotel</em></h2> <p><em><u><img class="fr-draggable fr-dii" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/468e508ba71b6984219a2e02afd246409cf57fb8.jpg" /><img class="fr-draggable fr-dii" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/340b24d60aea165a1618b61541030d964f6d5cd4.jpg" /><img class="fr-draggable fr-dii" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/a44f315a9b17059d0d811ffa37843bdf9da23ab5.jpg" /><img class="fr-draggable fr-dii" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/11744b661867a1c899a504b86c0aaf0df845d252.jpg" /></u></em></p> <p>Our Hotel is  having 33 Hotel Rooms. All rooms are equipped with a 24-hour Room Service, TV Channel, Fridge, Phones, and Complimentary Toiletries.</p> <p>The Hotel provides a wireless high-speed internet access absolutely free. Business-Friendly amenities includes room safety, a concierge desk, air conditioning, daily housekeeping.</p> <ul type="disc"> <li>Fully Air-conditioned public areas</li> <li>Wireless (High-Speed) internet access-surcharge</li> <li>Laundry facilities</li> <li>24 hours front desk</li> </ul> <hr /> <h2><em>Our Mini Mart (24h/7days)</em></h2> <p><img class="fr-draggable fr-dii" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/99f8cba3e9d334178919ca5e0c2c9d07a4e141e2.jpg" /></p> <p>Visit our Mini Market, where you can buy a variety of wide range products from various popular manufacturers:</p> <ul type="disc"> <li>Drinks in a large assortment;</li> <li>Alcohol beverages;</li> <li>Foodstuffs;</li> <li>Cosmetology;</li> <li>Perfumery;</li> <li>Clothes and shoes</li> </ul> <hr /> <h2><em>KHMER BEER GARDEN (6 PM - 4 AM)</em></h2> <p><img class="fr-draggable fr-dii" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/e4c25ea32866c04e100a16d19f85a7d559d662b0.jpg" /></p> <p>Have a Great night experience on our Beer Garden, you will enjoy our variety of beer at a very reasonable price. You should try our Angkor, Anchor and Cambodia Beer draft with very affordable price and many choices of Delicious food. You can also avail our Beer Garden for Occasional Events such as a festive family dinner, Birthday Celebration and Wedding venue.</p> <hr /> <h2><em>Sports Betting Counter</em></h2> <p><em><img class="fr-draggable fr-dii" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/2897592254b9567f460dc45c3a01a2811082251c.jpg" /></em></p> <p>Our Licensed Sports Betting Country, operated under the iBet789, a popular sports betting website, welcomes all avid sports fans wishing to get themselves thrills, excitement and supplementary incomes through betting.<br />But what are our sports? Well, brace yourselves because here comes the list:</p> <h3>Featured Sports</h3> <table class="fr-alternate-rows"> <tbody> <tr> <td> <table> <tbody> <tr> <td> <ul> <li>Football/Soccer</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td> <ul> <li>Basketball</li> </ul> </td> <td> <ul> <li>Tennis</li> </ul> </td> <td> <ul> <li>Volleyball</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Ice Hockey</li> </ul> </td> <td> <ul> <li>Rugby</li> </ul> </td> <td> <ul> <li>US Football</li> </ul> </td> <td> <ul> <li>Handball</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Darts</li> </ul> </td> <td> <ul> <li>Snooker</li> </ul> </td> <td> <ul> <li>Muay Thai</li> </ul> </td> <td> <ul> <li>Cricket</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Golf</li> </ul> </td> <td> <ul> <li>Rugby</li> </ul> </td> <td> <ul> <li>Cycling</li> </ul> </td> <td> <ul> <li>eSports</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <hr /> <h2><em>Disco Club</em></h2> <p><img class="fr-draggable fr-dii" src="https://www.yp.com.kh/images/member_uploads/21a34a6341fb156cb591e49393e67e0bc5f01402.png" /></p> <p>Party all night long with heart-stomping music with the <em><strong>Lucky89 Disco Club</strong></em>. Our great operators, DJ and more importantly, hostesses, are there to give you the best memories and experiences you could ever imagine. Invite your family, friends or lover to the <em><strong>Lucky89 Disco Club</strong></em> for a night you will never forget!</p> <p><strong>=&gt; For more information please kindly visit our official website: </strong><a href="http://www.lucky-89.com/en_US/"><strong>http://www.lucky-89.com/en_US/</strong></a></p>
arrow_forward