ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +0)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

  • Sole Proprietorship
  • East of Old Market 1500m, Chunlong Village, Sangkat Sala Kamroeuk Siem Reap City, Siem Reap
  • http://www.newriversidehotel.com
  • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About New Riverside Hotel</h2> <span class="xs-text-center">New Riverside Hotel, Welcome guest to memorable accommodations and amenities close to the magnificent Angkor Wat world heritage sites in Siem Reap. When traveling to Siem Reap, it can be daunting for you to find the best hotel with a reasonable price for your stay and can set out to be fully absorbed in Cambodia's ancient temples, museums and local culture with this in mind.Each room and suite is decorated in smoothing colors with modern conveniences and amenities, giving an overall impression of comfort and refinement.<br /></span> <ul> <li>Breakfast</li> <li>Tea &amp; Coffee making in room</li> <li>IDD Phone in room</li> <li>Hair Dryer</li> <li>A/C, Hot/Cold shower</li> <li>Cable TV, Fridge</li> <li>Internet Access with Wi-Fi connection</li> <li>Swimming Pool</li> <li>Free Tuk Tuk to City</li> <li>Room DVD Player</li> <li>Fruit Basket in Room</li> <li>Daily Traditional Khmer Cocky</li> </ul> </div>
arrow_forward