ឱកាសពង្រីក និងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មលក់ផលិតផល អេទ្បិចត្រូនិច

ព័ត៌មាន

 • ជាសាធារណៈ
 • November 02 2019 1:30 PM - November 02 2019 4:30 PM ((GMT-12:00) Kwajalein)
 • B2B Park
 • Building 1651, Phnom Penh-Hanoi Friendship Boulevard, Sangkat Khmounh, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia (មើលផែនទី)
 • #តើអ្នកណាខ្លះដែលគួរចូលរូមកម្មវិធីនេះ?
  ​- អ្នកប្រកបអាជីវកម្មលក់ទូរស័ព្ទ គ្រឿងលម្អទូរស័ព្ទ
  - អ្នកលក់កុំព្យូទ័រនិងគ្រឿងអេទ្បិចត្រូនិច
  - ការិយាល័យសេវាផលិតផលអេឡិចត្រូនិច
  - ក្រុមហ៊ុនចែកចាយ software និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
  - អ្នកដែលមានបំណងចង់ចាប់ផ្តើមឬពង្រីកអាជីវកម្មលក់ទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍​អេទ្បេចត្រូនិច!

  #ហេតុអ្វីត្រូវចូលរួមកម្មវិធីនេះ? បន្ទាប់ពីវគ្គនេះចប់ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់ពី៖
  ​- យុទ្ធសាស្រ្តលក់ផលិតផលអេឡិចត្រូនិច ដោយប្រសិទ្ធភាព
  - ការវិវត្តន៍នៃអាជីវកម្មអេទ្បិចត្រូនិច
  - ការធ្វើទីផ្សារបែបឌីជីថលនិង e-commerce
  - ការជ្រើសរើសទីតាំងអាជីវកម្មដែលត្រឹមត្រូវនិងចំណេញថវិការ
  - បទបង្ហាញពីមជ្ឈមណ្ឌល ICT របស់ B2B Park
  - ទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ស្អាតៗពីB2B Park និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត
  - ទទួលទានអាហារសម្រន់និងទស្សនកិច្ចទីតាំង។

  *ចូលលរួមដោយមិនគិតថ្លៃ! កន្លែងមានកំណត់ សម្រាប់តែ៣០នាក់តែប៉ុណ្ណោះ!
  ចុះឈ្មោះចូលរួមតាមតំណនេះ៖ https://forms.gle/YRywtagf18FFwikg9
  ហើយអាចរកទីតាំង តាមGoogle Map: https://goo.gl/maps/KLtehYi5VNHsU8uaA។ ឬទាក់ទងទូរស័ព្ទ៖ 010 555 598។