ឱកាសក្នុងការពង្រីកនិងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារ

ព័ត៌មាន

 • ជាសាធារណៈ
 • November 16 2019 1:30 PM - November 16 2019 4:30 PM ((GMT+07:00) Bangkok)
 • អគារ B2BPark
 • Building #1651, Hanoi Friendship Boulevard (Street 1019), Khan Sen Sok, Phnom Penh (មើលផែនទី)
 • លោក Peter TAY, B2B Cambodia Co Ltd / Director - Events ៖

  ដោយសារបទពិសោធន៍៣៥ឆ្នាំក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ក្នុងភារៈ និងសមត្ថកិច្ចច្រើនផ្នែក Peter បានសម្រេចបទដ្ឋាន និងការស្វែងយល់កម្រិតខ្ពស់ ពីតម្រូវការអតិថិជន ការរៀបផែនការទូទៅ និងការអភិវឌ្ឍផលិតផល សម្រាប់ទេសចរណ៍។ គាត់ក៏ធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមលក់ និងម៉ាឃិទីងជាច្រើន ប្រកបដោយលទ្ធផលលេចធ្លោ និងជំនាញខ្លាំង ក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយភ្នាក់ងារ និង អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ក៏ដូចជាយល់ច្បាស់ពីការកំណត់តម្លៃ និងចែកចាយផ្នែកទេសចរណ៍។

  ចាំអីទៀត ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ តាមតំណមួយនេះ៖ https://forms.gle/vs9GrsMT8QHCZxou5

  *សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងលេខ 015 55 05 55 ឬប្រអប់សារទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។
  ប្រញាប់ឡើង៖ កន្លែងមានកំណត់!!