• គណនីនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព

    • តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំភ្លេច ឬបាត់ពាក្យសម្ងាត់របស់ខ្ញុំ? control_point
    • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលេខសំងាត់? control_point
arrow_forward