• អំពីក្រុមហ៊ុនរិចមី

  • តើក្រុមហ៊ុនរិច មី ជានរណា? control_point
  • តើខ្ញុំអាចបង់លុយ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​សមាជិកភាពតាមណា? control_point
  • តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកែសម្រួលព័ត៌មានប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំ? control_point
  • តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង់ប្រាក់ សមាជិកភាព? control_point
 • គណនីនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព

  • តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំភ្លេច ឬបាត់ពាក្យសម្ងាត់របស់ខ្ញុំ? control_point
  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលេខសំងាត់? control_point
 • កាបូបឌីជីថល មីផេ eWallet

 • កម្មវិធីណែនាំនិងរកប្រាក់

  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរកប្រាក់ជាមួយ Riich? control_point
 • ទំព័រសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម - របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់លក់ផលិតផលនៅលើ Riich? control_point
  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បី ដាក់លក់ផលិតផលលក់ក្នុងប្រព័ន្ធរិចមី? control_point
  • របៀបបង្កើតគូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃ ត្រូវធ្វើដូចម្តេច? control_point
  • តើខ្ញុំកែសម្រួលព័ត៌មានហាងរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា? control_point
  • តើខ្ញុំអាចប្តូរឈ្មោះហាងរបស់ខ្ញុំបានទេ? control_point
  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ពណ៌ ខ្នាត ផលិតផលរបស់ខ្ញុំដើម្បីអោយអតិថិជន ងាយស្រួលជ្រើសរើស? control_point
  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រងអតិថិជនរបស់ខ្ញុំ? control_point
  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ? control_point
  • របៀបបញ្ជូលស្តុកផលិតផលត្រូវធ្វើដូចម្តេច? control_point
  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យមើលប្រវត្តិសារពើភ័ណ្ឌ(ស្តុក)? control_point
  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រង និងកែសម្រួលផលិតផលរបស់ខ្ញុំ? control_point
  • របៀបបង្កើតសាខាអាជីវកម្មឬតំណាងចែកចាយ/សាខាថ្មីត្រូវធ្វើដូចម្តេច? control_point
  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្ថែមបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំ? control_point
arrow_forward