តើក្រុមហ៊ុនរិច មី ជានរណា?

    ក្រុមហ៊ុនរិចមី ត្រូវបានបង្កើតទ្បើងនិង ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយអាជីវកម្មបែបឌីជីថល ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មអាជីវកម្ម ប្រពៃណីឬអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ អោយក្លាយជាអាជីវកម្មស្តង់ដាឌីជីថល ដើម្បីជំរុញការលក់ បង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ។ យើងបង្កើតឡើងក្នុងបេសកកម្មបីយ៉ាងគឺ៖ បង្កើតមុខរបរ អភិវឌ្ឍន៍មុខរបរ និងបើក(ជំរុញ)ទីផ្សារ ជូនដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក។

    ចែករំលែក
    85%អ្នកប្រើបានសម្គាល់ថាសំណួរនេះមានប្រយោជន៍។ តើ FAQ នេះមានប្រយោជន៍ទេ?

    ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: 03/10/2022 - ការបោះឆ្នោតសរុប​​ 7
    យល់ព្រម មិនព្រម

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif
arrow_forward